[Photo] Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo kháng chiến chống thực dân Pháp

Thực tiễn cách mạng giai đoạn 1946-1954 đã khẳng định sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh - nhân tố quyết định thắng lợi trong kháng chiến chống thực dân Pháp.
(TTXVN/Vietnam+)