[Photo] Kỷ niệm 64 năm thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Trải qua các thời kỳ cách mạng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã và đang tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong việc củng cố và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
(TTXVN/Vietnam+)