BIDV dat ke hoach loi nhuan truoc thue nam 2019 dat 10.500 ty dong hinh anh 1Giao dịch tại BIDV. (Ảnh: T.H/Vietnam+)

Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) vừa công bố tài liệu đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Theo tờ trình của Hội đồng quản trị, năm 2019, BIDV đặt kế hoạch tín dụng tăng trưởng 12% và trong giới hạn được Ngân hàng Nhà nước giao; huy động vốn tăng trưởng 11%, phù hợp với nhu cầu sử dụng vốn; phấn đấu tỷ lệ nợ xấu dưới 2%.

Đặc biệt, BIDV đặt kế hoạch lợi nhuận trước thuế hợp nhất năm 2019 đạt 10.500 tỷ đồng, tăng 11% so với năm ngoái.

[Năm 2018 lợi nhuận trước thuế của BIDV đạt trên 9.600 tỷ đồng]

Để thực hiện mục tiêu trên, BIDV sẽ tập trung xây dựng, ban hành và triển khai Chiến lược phát triển đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 và Chiến lược cấu phần đối với từng đối tượng khách hàng, trong đó tập trung ưu tiên bán lẻ, doanh nghiệp vừa và nhỏ và FDI.

Đáng chú ý, trong năm nay ngân hàng sẽ tập trung nâng cao chất lượng tài sản, đặc biệt là chất lượng tín dụng, quyết liệt triển khai các giải pháp xử lý nợ xấu, tăng cường các biện pháp thu hồi các khoản nợ tiềm ẩn rủi ro, nợ xấu, nợ xấu đã bán cho VAMC và phấn đấu mua lại trước hạn toàn bộ trái phiếu VAMC trong năm 2019.

BIDV dat ke hoach loi nhuan truoc thue nam 2019 dat 10.500 ty dong hinh anh 2

Bên cạnh đó, phía BIDV cho biết ngân hàng cũng có kế hoạch nâng cao năng lực tài chính, trong đó tập trung thực hiện tăng vốn điều lệ từ phát hành cổ phần cho Nhà đầu tư nước ngoài, nhà đầu tư tài chính; thực hiện các biện pháp tăng vốn khác như Phát hành trái phiếu cấp 2, tăng vốn từ nguồn thặng dư phát hành thêm cổ phần và tăng vốn từ nguồn nội lực của BIDV, phấn đấu gia tăng mức vốn tự có theo chuẩn mực của Basel II và đáp ứng yêu cầu theo lộ trình quy định tại Thông tư 41/2016/TT-NHNN.

Ngân hàng cũng ưu tiên xây  dựng và triển  khai chiến lược ngân hàng số toàn diện trên  các mặt hoạt động kinh doanh, quy trình, sản phẩm, kênh phân phối, phù hợp với xu hướng cách mạng công nghiệp 4.0; nâng cao năng lực quản trị, phát triển thể chế, hoàn thiện và áp dụng hệ thống quản trịrủi ro phù hợp với các nguyên tắc, chuẩn mực của Ủy ban Basel II và quy định của cơ quan quản lý nhà nước...

Về phương án tăng vốn điều lệ năm 2019, ngày 21/2/2019, Ngân hàng Nhà nước đã có văn bản số 1029/NHNN-TTGSNH chấp thuận tăng vốn điều lệ cho BIDV từ 34.187 tỷ đồng lên 40.220 tỷ đồng thông qua phát hành riêng lẻ cho ngân hàng KEB Hana Bank (Hàn Quốc). Đồng thời trong giai đoạn này, BIDV đã báo cáo Ngân hàng Nhà nước các vướng mắc trong quá trình đàm phán và tiếp tục đàm phán với đối tác để có thể hoàn tất giao dịch theo kế hoạch đã trình Đại hội đồng cổ đông./.

(Vietnam+)