Danh sach tham gia 2 doan giam sat chuyen de cua Quoc hoi hinh anh 1Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội năm 2023 sáng 14/6/2022. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã ký ban hành Nghị quyết số 563/NQ-UBTVQH15 danh sách Ủy viên và đại biểu mời tham gia Đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội về “Việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng”; Nghị quyết số 564/NQ-UBTVQH15 danh sách Ủy viên và đại biểu mời tham gia Đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội về “Việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về các Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030."

Tại Nghị quyết số 563/NQ-UBTVQH15, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị Ủy viên Đoàn giám sát chuyên đề “Việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng” gồm 28 ông, bà thuộc Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, đại biểu Quốc hội một số tỉnh, thành phố và đại diện đoàn đại biểu Quốc hội nơi Đoàn đến giám sát.

Đại biểu mời tham gia đoàn giám sát gồm: ông Nghiêm Phú Cường, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; bà Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; ông Doãn Anh Thơ, Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước.

Tại Nghị quyết số 564/NQ-UBTVQH15, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị Ủy viên Đoàn giám sát chuyên đề “Việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về các Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030” gồm 28 ông, bà thuộc Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, đại biểu Quốc hội một số tỉnh và đại diện đoàn đại biểu Quốc hội nơi Đoàn đến giám sát.

[Nội dung chương trình giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2023]

Đại biểu mời tham gia Đoàn giám sát gồm: bà Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước.

Các Nghị quyết nêu rõ: Ủy viên và đại biểu mời tham gia Đoàn giám sát thực hiện nhiệm vụ theo quy định Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân, các quy định khác của pháp luật có liên quan và theo sự phân công của Trưởng đoàn Giám sát. Trưởng đoàn giám sát quyết định thành lập Tổ giúp việc Đoàn giám sát.

Các nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 3/8/2022./.

(TTXVN/Vietnam+)