Giao duc VN dat muc tieu nam 2030 dat trinh do tien tien cua khu vuc hinh anh 1Đoàn học sinh Việt Nam dự thi Olympic Toán quốc tế. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)

Mục tiêu tổng quát đến năm 2030 của giáo dục là phát triển toàn diện con người Việt Nam, phát huy tối đa tiềm năng, khả năng sáng tạo của mỗi cá nhân, làm nền tảng cho mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, đất nước phồng vinh và hạnh phúc. Giáo dục Việt Nam đạt trình độ tiên tiến của khu vực vào năm 2030 và đạt trình độ tiên tiến của thế giới vào năm 2045.

Đây là nội dung trong dự thảo “Chiến lược phát triển giáo dục Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045” được Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Văn Phúc trình bày tại phiên họp toàn thể chuyên đề về chiến lược này vào sáng 30/12.

Chiến lược cũng đặt mục tiêu xây dựng hệ thống giáo dục mở, phục vụ học tập suốt đời, công bằng và bình đẳng, theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, dân chủ hóa, xã hội hóa và hội nhập quốc tế. Mục tiêu đến năm 2045 là xây dựng nền giáo dục Việt Nam hiện đại, kế thừa các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu văn minh nhân loại, xây dựng đất nước phồn vinh và hạnh phúc.

[Chính phủ phê duyệt Chương trình Sách quốc gia giai đoạn 2022-2026]

Ngoài đặt mục tiêu cho từng bậc học: Mầm non, tiểu học, trung học, giáo dục thường xuyên, đại học, dự thảo chiến lược cũng đưa ra những chỉ số phát triển cụ thể cho từng bậc học. Những chỉ số này sẽ là thước đo để định lượng được kết quả phát triển qua từng giai đoạn, nhằm tránh đánh giá định tính chung chung.

Dự thảo cũng đưa ra 10 giải pháp nhằm phát triển giáo dục Việt Nam gồm: Hoàn thiện thể chế; đổi mới công tác quản lý giáo dục; thực hiện công bằng trong tiếp cận giáo dục; phát triển mạng lưới cơ sở giáo dục đáp ứng nhu cầu học tập của người dân; đổi mới chương trình, nội dung phương pháp và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện; phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; bảo đảm nguồn lực tài chính và cơ sở vật chất cho phát triển giáo dục; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và tăng cường chuyển đổi số trong giáo dục; thúc đấy nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo, ứng dụng chuyển giao gắn liền với đào tạo; tăng cường hội nhập quốc tế.

Tại phiên họp, các ý kiến thảo luận, góp ý tập trung vào một số vấn đề như cần có khảo sát, đánh giá để định vị được hiện trạng nền giáo dục hiện nay; làm rõ vai trò của sự kế tục và phát triển; vai trò của văn hóa và các yếu tố khác; quan hệ giữa hệ thống giáo dục công và tư; yếu tố quy hoạch; vai trò của ngoại ngữ; xã hội hóa hóa, quốc tế hóa; hợp phần về dạy nghề…

Theo Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn, các ý kiến thảo luận có ý nghĩa quan trọng trong việc hoàn thiện dự thảo và Bộ sẽ tiếp tục tổ chức các buổi trao đổi, góp ý trong thời gian tới./.

Hà An (Vietnam+)