Huong dan thanh toan ve dich vu muon hoac dat may trong dieu tri hinh anh 1Ảnh minh họa. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Ngày 24/5, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam ban hành Công văn số 1379/BHXH-CSYT gửi các cơ sở y tế về việc thanh toán đối với dịch vụ kỹ thuật thực hiện bằng máy do đơn vị trúng thầu hóa chất, vật tư cho mượn hoặc đặt máy.

Theo công văn, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam vừa nhận được Công văn số 2633/BYT-KH-TC của Bộ Y tế cho ý kiến về việc thanh toán đối với dịch vụ kỹ thuật thực hiện bằng máy do đơn vị trúng thầu hóa chất, vật tư cho mượn hoặc đặt máy để thay thế Công văn số 2348/BYT-KH-TC ngày 09/5/2022 về việc bãi bỏ Công văn số 2009/BYT-KHTC ngày 12/4/2018 của Bộ Y tế.

[Đại biểu Nguyễn Anh Trí: Pháp luật về y tế không theo kịp thực tiễn]

Theo đó, Bộ Y tế bãi bỏ nội dung: “Sau khi hết hợp đồng nếu tiếp tục thực hiện thì phải quy định rõ trong hồ sơ mời thầu đơn vị trúng thầu chịu trách nhiệm cung cấp máy” tại khoản 3 Công văn số 2009/BYT-KHTC nói trên và đề nghị Bảo hiểm Xã hội Việt Nam hướng dẫn tiếp tục thanh toán chi phí dịch vụ kỹ thuật thực hiện trên các máy do đơn vị trúng thầu vật tư, hóa chất cho mượn hoặc đặt theo kết quả lựa chọn nhà thầu đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của Luật đấu thầu; thời hạn thực hiện theo đúng thời hạn của hợp đồng mua sắm vật tư, hóa chất.

Bảo hiểm Xã hội Việt Nam chuyển Công văn số 2633/BYT-KH-TC của Bộ Y tế để bảo hiểm xã hội các tỉnh tổ chức thực hiện, đồng thời yêu cầu bảo hiểm xã hội các tỉnh thực hiện giám định, thanh toán chi phí các dịch vụ kỹ thuật theo đúng quy định của Luật Bảo hiểm y tế và Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế.

Để đảm bảo việc cung ứng, thanh toán dịch vụ y tế đúng quy định, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam đề nghị Bộ Y tế sớm có văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị có kế hoạch, lộ trình thực hiện chuyển đổi các máy mượn, máy do các công ty đặt tại cơ sở khám, chữa bệnh sang các hình thức quy định tại Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý, sử dụng tài sản công đồng thời quy định rõ cơ sở khám, chữa bệnh chịu trách nhiệm về tính pháp lý, chất lượng của dịch vụ y tế cung cấp, sử dụng cho người bệnh./.

T.G (Vietnam+)