Thi diem chuc danh dai bieu chuyen trach cua Hoi dong Nhan dan Ha Noi hinh anh 1Quang cảnh một phiên họp Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội. (Ảnh: TTXVN)

Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 160/2021/QH14 thí điểm bố trí chức danh đại biểu hoạt động chuyên trách của Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội.

Theo Nghị quyết, Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội gồm Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, 2 Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân và các Ủy viên là Trưởng ban của Hội đồng Nhân dân thành phố.

Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố có thể là đại biểu Hội đồng Nhân dân hoạt động chuyên trách; Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố là đại biểu Hội đồng Nhân dân hoạt động chuyên trách.

[Hà Nội đề nghị tăng số lượng đại biểu chuyên trách của HĐND]

Ban của Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội gồm Trưởng ban, 2 Phó Trưởng ban và các Ủy viên.

Trưởng ban của Hội đồng Nhân dân thành phố có thể là đại biểu Hội đồng Nhân dân hoạt động chuyên trách; Phó Trưởng ban của Hội đồng Nhân dân thành phố là đại biểu Hội đồng Nhân dân hoạt động chuyên trách.

Ban của Hội đồng Nhân dân thành phố có một Ủy viên hoạt động chuyên trách.

Việc thí điểm bố trí chức danh đại biểu hoạt động chuyên trách của Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội được thực hiện từ nhiệm kỳ 2021-2026 và trong suốt thời gian thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội theo Nghị quyết số 97/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội.

Nghị quyết nêu rõ Chính phủ, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn việc thực hiện Nghị quyết này; quy định, hướng dẫn việc thực hiện lương, phụ cấp và chế độ, chính sách khác đối với chức danh Ủy viên hoạt động chuyên trách tại Ban của Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội.

Hội đồng Nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này; cân đối, sắp xếp, bố trí nhân sự bảo đảm không làm tăng tổng biên chế hành chính của địa phương; sơ kết, tổng kết việc thực hiện Nghị quyết này cùng với việc sơ kết, tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 97/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội để báo cáo cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định./.

(TTXVN/ Vietnam+)