Đổi mới đưa nông nghiệp Việt Nam phát triển vượt bậc

Hơn 30 năm đổi mới, nông nghiệp Việt Nam đã có những bước phát triển vượt bậc, đạt được nhiều thành tựu to lớn, đóng góp quan trọng cho tăng trưởng, xóa đói giảm nghèo, đảm bảo an ninh lương thực...
(TTXVN/Vietnam+)