Toàn cảnh hội thảo. (Ảnh: Nguyễn Dân/TTXVN)

Sáng 6/4, tại Hà Nội, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội thảo khoa học "Đổi mới mô hình tổ chức và phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị-xã hội."

Phát biểu đề dẫn, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Mai Văn Chính cho biết trong 30 đổi mới, mô hình tổ chức và phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam bên cạnh những thành tích, ưu điểm đạt được đã bộc lộ những hạn chế, bất cập: cơ cấu tổ chức còn cồng kềnh, bất hợp lý, kém hiệu quả trên một số lĩnh vực chức năng, nhiệm vụ chưa được tách bạch rõ ràng. Điều đó đòi hỏi Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị cần tiếp tục đổi mới, hoàn thiện mô hình tổ chức, phương thức hoạt động cho phù hợp với nhiệm vụ chính trị giai đoạn mới, phù hợp với bối cảnh chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội.

Mặt khác, đến nay lý luận về tổ chức và phương thức hoạt động Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị -xã hội chưa được nghiên cứu nhiều. Do đó, cả về lý luận và thực tiễn cho thấy cần có những nghiên cứu lý luận và đánh giá thực tiễn, từ đó đề xuất nhằm đổi mới mô hình tổ chức bộ máy và phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đoàn thể chính trị-xã hội theo hướng tinh gọn, rõ chức năng, nhiệm vụ, không để chồng chéo, chủ động thực hiện vai trò là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân; đồng thời xác lập những căn cứ lý luận và cơ sở thực tiễn cho việc tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng trong thời kỳ phát triển mới.

[Nâng cao chất lượng phối hợp công tác Quốc hội và Mặt trận Tổ quốc]

Ban Tổ chức Trung ương đã triển khai nghiên cứu đề tài "Đổi mới mô hình tổ chức và phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị xã hội." Nghiên cứu đã được thực hiện trong vòng 12 tháng với sự tham gia của nhiều nhà khoa học, các lãnh đạo, quản lý, với nhiều nội dung được phân tích, đánh giá trên nhiều phương diện khoa học.

Tại hội thảo, các đại biểu đã thảo luận, cho ý kiến góp phần làm sáng tỏ những vấn đề lý luận và thực tiễn đổi mới mô hình tổ chức bộ máy và phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị-xã hội trong thời gian qua; phân tích những hoàn cảnh mới, yêu cầu mới đối với việc đổi mới mô hình tổ chức bộ máy và phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị-xã hội; xác định phương hướng, mục tiêu, quan điểm, nguyên tắc và những giải pháp chủ yếu nhằm đổi mới mô hình tổ chức và nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị xã hội.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn khẳng định những ý kiến tại hội thảo có ý nghĩa đối với Ban Tổ chức Trung ương trong việc tiếp tục tham mưu cho Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương về công tác cán bộ và tổ chức cán bộ; đặc biệt là việc thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW ngày 04/01/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về lãnh đạo Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024; Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về “Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”./.