Thanh tra tai doanh nghiep nha nuoc phai dam bao khong trung lap hinh anh 1Một công trình đang được xây dựng. (Ảnh: Hoàng Nguyên/TTXVN)

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị vừa ký ban hành Quyết định số 990/QĐ-BXD về Kế hoạch triển khai Quyết định số 695/QĐ-TTg ngày 10/5/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Đề án "Nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả giám sát, kiểm tra, thanh tra nhằm phòng ngừa, phát hiện, xử lý hành vi vi phạm pháp luật, tiêu cực, tham nhũng, lãng phí trong doanh nghiệp nhà nước" giai đoạn 2021-2025 của Bộ Xây dựng.

Quyết định số 990/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng nhằm nâng cao nhận thức, vai trò, gắn với trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị và cán bộ, công chức, viên chức thuộc Bộ trong việc nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả giám sát, kiểm tra, thanh tra nhằm phòng ngừa, phát hiện, xử lý hành vi phạm pháp luật, tiêu cực, tham nhũng, lãng phí trong doanh nghiệp nhà nước.

Bộ Xây dựng cũng phân định rõ quyền, trách nhiệm, phạm vi, nội dung và đổi mới phương thức giám sát, kiểm tra, thanh tra.

Bên cạnh đó, ngành tiếp tục kiện toàn tổ chức, nâng cao ý thức trách nhiệm, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tính chuyên nghiệp đồng thời, tăng cường công khai, minh bạch, trách nhiệm giải trình; kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm pháp luật của các chủ sở có thẩm quyền trong hoạt động giám sát, kiểm tra, thanh tra doanh nghiệp nhà nước.

[Nhiều đơn vị, doanh nghiệp vào ‘tầm ngắm’ thanh tra của Bộ Xây dựng]

Tính chính xác, khách quan, kịp thời, khả thi của các kết luận, kiến nghị, quyết định từ hoạt động giám sát, kiểm tra, thanh tra đối với doanh nghiệp nhà nước cũng sẽ được nâng cao. Phương thức giám sát, kiểm tra, thanh tra đối với doanh nghiệp nhà nước cũng được đổi mới.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng yêu cầu bảo đảm 100% các cuộc thanh tra theo kế hoạch của cơ quan có chức năng thanh tra không bị trùng lặp về phạm vi, đối tượng, nội dung, thời gian.

Tất cả công chức trực tiếp giám sát doanh nghiệp nhà nước được đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức về quản trị doanh nghiệp, chính sách pháp luật có liên quan; 100% báo cáo giám sát, kết quả kiểm tra, kết luận thanh tra được công khai trừ những nội dung thuộc bí mật nhà nước. Mọi kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý từ hoạt động giám sát, kiểm tra, thanh tra được thực hiện nghiêm túc.

Quyết định số 990/QĐ-BXD nêu rõ việc bảo đảm quản lý, sử dụng có hiệu quả vốn, tài sản của nhà nước tại doanh nghiệp sẽ góp phần nâng cao vai trò của doanh nghiệp nhà nước trong quá trình phát triển kinh tế-xã hội.

Để thực hiện tốt các mục tiêu đặt ra, Bộ Xây dựng tiếp tục hoàn thiện quy định về thẩm quyền, trách nhiệm giám sát, kiểm tra, thanh tra đối với doanh nghiệp nhà nước theo hướng phân định rõ thẩm quyền giám sát, kiểm tra, thanh tra doanh nghiệp nhà nước.

Trong quá trình thực hiện, nếu phát hiện những bất cập của pháp luật, lực lượng làm nhiệm vụ phải báo cáo Bộ Xây dựng để kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung về giám sát doanh nghiệp nhà nước theo hướng thực hiện quyền, trách nhiệm giám sát của cơ quan đại diện chủ sở hữu đối với doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn góp của nhà nước do Bộ Xây dựng làm đại diện chủ sở hữu..., từ đó, kịp thời tháo gỡ, hoàn thiện, sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật cho phù hợp với thực tiễn.

Cùng với đó, việc hoàn thiện các quy định như thẩm quyền, trách nhiệm giám sát; phạm vi, nội dung, phương thức giám sát, kiểm tra, thanh tra đối với doanh nghiệp nhà nước; xử phạt vi phạm của các chủ thể có thẩm quyền quản lý và giám sát, kiểm tra, thanh tra doanh nghiệp nhà nước; quy định về công khai, minh bạch và trách nhiệm giải quyết trong tổ chức, hoạt động của doanh nghiệp nhà nước và trong hoạt động giám sát, kiểm tra, thanh tra doanh nghiệp nhà nước; sửa đổi, bổ sung quy định về việc tiếp nhận, xử lý thông tin, phản ánh năng khiếu, tố cáo đối với hành vi vi phạm pháp luật, tiêu cực, tham quan, lãng phí trong doanh nghiệp nhà nước... sẽ hoàn thành trong quý 2 và 3/2022.

Bộ Xây dựng cũng yêu cầu tăng cường trách nhiệm và phối hợp giữa các cơ quan có thẩm quyền. Đồng thời, kiện toàn, nâng cao đạo đức công vụ, năng lực chuyên môn và trách nhiệm của các chủ thể có thầm quyền giám sát, kiểm tra, thanh tra doanh nghiệp nhà nước.

Ngoài ra, minh bạch, trách nhiệm giải trình và ứng dụng công nghệ thông tin; phát huy vai trò của xã hội trong hoạt động giám sát, kiểm tra, thanh tra doanh nghiệp nhà nước./.

Thu Hằng (TTXVN/Vietnam+)