Xay dung chuan muc dao duc dang vien theo phong cach Ho Chi Minh hinh anh 1Chủ tịch Hồ Chí Minh nói chuyện thân mật với đại biểu Thanh niên xung phong dự Đại hội thanh niên xung phong chống Mỹ cứu nước toàn miền Bắc (tháng 1/1967). (Nguồn: Ảnh tư liệu TTXVN)

Sáng 24/8, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội thảo khoa học “Xây dựng Đảng về đạo đức theo Di chúc và tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh."

Hội thảo được tổ chức nhằm góp phần làm phong phú hơn về mặt nhận thức và phương pháp tiến hành công tác xây dựng Đảng, nhất là xây dựng Đảng về đạo đức theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; nhân kỷ niệm 72 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, 48 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, ông Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối nêu rõ hơn mười năm qua, kể khi tái thành lập, Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương đã triển khai thực hiện nghiêm túc việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với những cách làm phong phú, sáng tạo, đạt được nhiều kết quả thiết thực, cụ thể.

Thời gian tới, việc thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở Đảng bộ Khối cần có những quy định, giải pháp mới phù hợp hơn. Một trong những giải pháp đó là Đảng ủy Khối sớm ban hành khung chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên các cơ quan Trung ương theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh làm cơ sở, mục tiêu xây dựng Đảng về đạo đức trong toàn Đảng bộ.

Ông Nguyễn Quang Dương cho biết hội thảo là diễn đàn khoa học chính trị để tiếp tục nghiên cứu, trao đổi kinh nghiệm, đề xuất những chủ trương, giải pháp thiết thực, đưa ra được luận cứ khoa học làm cơ sở để Ban Chấp hành Đảng bộ Khối ban hành khung chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên các cơ quan Trung ương làm theo Di chúc và tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), đáp ứng yêu cầu xây dựng Đảng trong tình hình mới.

Dưới nhiều góc độ, với nhiều cách tiếp cận, các tham luận được trình bày và gửi tới Hội thảo đã tập trung phân tích giá trị tư tưởng, những vấn đề lý luận và thực tiễn về xây dựng Đảng về đạo đức theo Di chúc và tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh được nêu trong Di chúc và một số tác phẩm khác của Bác. Đó là vấn đề xây dựng, chỉnh đốn Đảng; phát huy tinh thần đoàn kết thống nhất trong Đảng; xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; giáo dục, nâng cao đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên; đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực kế tục sự nghiệp xây dựng xã hội chủ nghĩa và một số nội dung khác được nêu trong Di chúc của Bác.

Các ý kiến đã tập trung phân tích, đề ra những giải pháp toàn diện nhằm đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng về đạo đức, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến," "tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Theo Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương Nguyễn Lam, học tập và làm theo phong cách Hồ Chí Minh về gần dân, sát dân, học dân, hiểu dân, lắng nghe dân của cán bộ, đảng viên các cơ quan Trung ương phải thật sự dân chủ, nêu gương, nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cơ quan Trung ương theo tinh thần "mỗi đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức chúng ta nguyện làm người công bộc tận tụy, trung thành của Nhân dân."

Để thực hiện tốt nhiệm vụ đó, mỗi cán bộ, đảng viên học tập phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh, thể hiện trong công việc hàng ngày, suốt đời phấn đấu vì lợi ích chung của Tổ quốc, của dân tộc; tận tụy phục vụ Nhân dân, vì lợi ích của Nhân dân...

Tham luận tại hội thảo, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương Phùng Hữu Phú đặc biệt nhấn mạnh tới việc xây dựng đạo đức trong cán bộ, đảng viên.

Theo ông Phùng Hữu Phú, Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương là đảng bộ có vai trò, vị trí quan trọng, bao gồm các tổ chức đảng trong các cơ quan tham mưu chiến lược, quản lý ở tầm vĩ mô của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân, các cơ quan báo chí, xuất bản, các viện nghiên cứu khoa học lớn của đất nước, nên việc xây dựng đạo đức của người đảng viên trong toàn Đảng bộ càng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Soi rọi và vận dụng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các cơ quan Trung ương trong hoàn cảnh, điều kiện, yêu cầu xây dựng, bảo vệ đất nước hiện nay, theo ông Phùng Hữu Phú, có thể xác định những chuẩn mực đạo đức chung nhất của người cán bộ, đảng viên gồm: trung thành, tận tụy, trung thực, sáng tạo, nêu gương.

Năm chuẩn mực này không cao xa, trừu tượng mà gần gũi, có tính khả thi, phù hợp với yêu cầu công việc của cán bộ, đảng viên, công chức các cơ quan Trung ương hiện nay. Từ những chuẩn mực này, có thể bổ sung, điều chỉnh một số tiêu chí cụ thể cho phù hợp với các loại hình cán bộ, đảng viên, công chức ở các lĩnh vực, vị trí khác nhau.

Ngay sau hội thảo này, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối sẽ tập hợp, hệ thống các ý kiến để hoàn thiện và ban hành khung chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên các cơ quan Trung ương theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giúp các cấp ủy và mỗi đảng viên lấy đó làm cơ sở để xây dựng tiêu chí học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phù hợp với chức trách, nhiệm vụ được giao./.
Quỳnh Hoa (TTXVN/Vietnam+)