Ông Saysomphone Phomvihane, Tân Chủ tịch Mặt trận Lào xây dựng đất nước khóa X, phát biểu sau khi nhậm chức. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Sau hai ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần trách nhiệm cao, chiều 9/6, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia thủ đô Vientiane, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 10 Mặt trận Lào Xây dựng Đất nước đã bế mạc và thành công tốt đẹp.

Đại hội đã thống nhất cao bầu ông Saysomphone Phomvihane làm Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào Xây dựng Đất nước khóa 10; thông qua nhiều vấn đề quan trọng và Điều lệ sửa đổi của Mặt trận Lào Xây dựng Đất nước.

Tại Đại hội, các đại biểu đã nghiên cứu xem xét, thông qua Báo cáo chính trị và đề ra phương hướng nhiệm vụ theo nội dung tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng 10 và Kế hoạch Phát triển Kinh tế-Xã hội 5 năm lần thứ 8 (2016-2020).

Đại hội cũng đã thông qua báo cáo tổng kết công tác lãnh đạo của Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào Xây dựng Đất nước khóa 9 và Điều lệ sửa đổi phù hợp với tình hình thực tế hiện nay.

Đại hội lần thứ 10 đã thống nhất cao bầu ông Saysomphone Phomvihane làm Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào Xây dựng Đất nước khóa 10; bầu 6 Phó Chủ tịch và Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào Xây dựng Đất nước gồm 10 người.

Các đại biểu tham dự Đại hội cũng thống nhất thông qua mục tiêu phấn đấu của Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào Xây dựng Đất nước từ nay đến năm 2030 cũng như Kế hoạch Chiến lược giai đoạn 10 năm tiếp theo (2016-2025).

Thực hiện 6 kế hoạch chủ yếu đó là giáo dục, tập hợp và xây dựng lực lượng đoàn kết toàn cộng đồng, là trung tâm phối hợp với các thành viên và các thành phần khác, thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước và phát triển; tham gia phong trào xây dựng cơ sở chính trị và phát triển nông thôn toàn diện; thực hiện 4 nội dung 4 mục tiêu theo hướng 3 xây, trên tinh thần 4 lĩnh vực đột phá; xây dựng thôn bản đoàn kết, lập quỹ phát triển thôn bản và tạo thu nhập đúng pháp luật; phát huy tinh thần làm chủ của nhân dân và giữ gìn phong tục tập quán bản sắc văn hóa dân tộc; củng cố bộ máy và phương pháp làm việc của cơ quan mặt trận các cấp; phát triển cơ sở hạ tầng của cơ quan mặt trận và hiện đại hóa, tăng cường ngoại giao nhân dân, đoàn kết toàn dân để 5 năm tiếp theo sẽ có bước ngoặt quan trọng, theo đó đưa đất nước thoát khỏi tình trạng kém phát triển.

Tại phiên bế mạc, các đại biểu cam kết tiếp tục tập hợp các lực lượng, thắt chặt tình đoàn kết nhân dân các dân tộc Lào dưới sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, tôn vinh tinh thần yêu nước, phấn đấu vươn lên, tự lực tự cường, xóa nghèo từ trong gia đình, cùng xây dựng xã hội Lào dân chủ, đoàn kết, công bằng và văn minh.

Thành công của Đại hội toàn quốc lần thứ 10 một lần nữa thể hiện sự phát triển của Mặt trận Lào Xây dựng Đất nước vốn được sự ủng hộ của các tầng lớp nhân dân các dân tộc Lào, các giai cấp, nghề nghiệp, tôn giáo, giới tính, lứa tuổi cũng như kiều bào Lào yêu nước ở nước ngoài; khẳng định đây là Đại hội đoàn kết toàn dân và là một khối thống nhất toàn xã hội do Đảng Nhân dân Cách mạng Lào lãnh đạo./.