(Ảnh minh họa: Doãn Tấn/TTXVN)

Sáng 5/3, tại Hà Nội, Bộ Công an, Báo Nhân dân, Tạp chí Cộng sản phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học - thực tiễn cấp quốc gia "70 năm Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy."

Tại Hội thảo, Thượng tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công ​an đã công bố toàn văn Bức thư của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi Hội thảo.

Trong thư, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng viết​ thực hiện lời dạy của Người, hơn 70 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự đùm bọc giúp đỡ của nhân dân, lực lượng Công an đã không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, gắn bó máu thịt với nhân dân, vì nhân dân phục vụ; luôn dựa vào quần chúng, phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với quân đội, các ban, bộ, ngành, địa phương, không ngại gian khổ, hy sinh; dũng cảm, mưu trí, sáng tạo, kiên quyết đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch, các phần tử phản động, các loại tội phạm, giữ vững an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trong mọi tình huống, đóng góp to lớn vào sự vững mạnh của đất nước, sự trường tồn của dân tộc; lực lượng Công an không ngừng lớn mạnh và trưởng thành.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định đây là cuộc Hội thảo rất quan trọng và có ý nghĩa thiết thực; đồng thời mong muốn với sự tham gia của nhiều nhà lãnh đạo, nhà khoa học, chuyên gia của Đảng, Nhà nước và các ban, bộ, ngành,

Hội thảo cần cung cấp những luận cứ khoa học và thực tiễn, làm cơ sở cho việc nghiên cứu, hoạch địch chủ trương, chính sách về xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh theo Sáu điều Bác Hồ dạy trong bối cảnh tình hình mới, làm sáng tỏ thêm giá trị lịch sử, khoa học, cách mạng, giá trị nhân văn và thời đại sâu sắc của Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân.

Theo Tổng Bí thư, việc học tập và thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy phải là nội dung căn cốt trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, gắn kết chặt chẽ với nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự, với việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Trong thư, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng nêu rõ, điều quan trọng là thông qua Hội thảo và ngay sau khi kết thúc Hội thảo, phải tiếp tục tuyên truyền, giáo dục sâu rộng nội dung, giá trị, ý nghĩa lịch sử của Sáu điều Bác Hồ dạy về Tư cách người Công an cách mạng đến từng cán bộ, chiến sỹ Công an và trong toàn Đảng, toàn dân, đưa phong trào “Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy” lên tầm cao mới.

“Cuộc Hội thảo lần này của chúng ta sẽ có những đóng góp thiết thực vào kho tàng lý luận và thực tiễn sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, góp phần xây dựng lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh, cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, luôn xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân,” Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bày tỏ tin tưởng trong Bức thư gửi tới Hội thảo.

Hội thảo nhằm hướng tới kỷ niệm 70 năm Công an nhân dân học tập và thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy (11/3/1948​-11/3/2018); 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2018).

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có nhiều lời huấn thị, chỉ bảo vô cùng quý báu, có giá trị to lớn đối với các mặt công tác Công an. Ngày 11/3/1948, trong thư gửi đồng chí Giám đốc Công an khu XII, Người đã căn dặn lực lượng Công an về tư cách người Công an cách mạng.

[Thư của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi hội thảo về công an nhân dân]

Đó là: “Đối với tự mình, phải cần, kiệm, liêm, chính. Đối với đồng sự, phải thân ái giúp đỡ. Đối với Chính phủ, phải tuyệt đối trung thành. Đối với nhân dân, phải kính trọng, lễ phép. Đối với công việc, phải tận tụy. Đối với địch, phải cương quyết, khôn khéo.”

Đó là lời dạy rất mộc mạc, giản dị, nhưng hàm chứa những tình cảm rất ân cần, tâm huyết, những nội dung tư tưởng vô cùng sâu sắc, đã trở thành kim chỉ nam chỉ đạo mọi hoạt động của lực lượng Công an nhân dân.

Trong suốt quá trình xây dựng, chiến đấu, trưởng thành, các thế hệ cán bộ, đảng viên, chiến sỹ Công an nhân dân các thế hệ đã quán triệt và tổ chức học tập, thực hiện nghiêm túc Sáu điều Bác Hồ dạy về tư cách người Công an cách mạng phù hợp với từng thời kỳ, trong Công an các đơn vị, địa phương, trong từng lĩnh vực công tác, thực tiễn chiến đấu của lực lượng Công an.

Nhờ đó, những lời dạy của Người đã đi sâu vào trong nhận thức, tâm tư, tình cảm của các thế hệ cán bộ, chiến sỹ Công an, trở thành nguồn gốc, nền tảng sức mạnh tinh thần để lực lượng Công an nhân dân thể hiện rõ bản chất cách mạng trong sáng, mưu trí, dũng cảm, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, lập nhiều chiến công, thành tích to lớn, xây đắp nên truyền thống anh hùng vẻ vang, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc.

Tại Hội thảo, các nhà quản lý, chuyên gia, nhà khoa học đã tập trung đi sâu đánh giá, phân tích, làm rõ những vấn đề lớn về giá trị lý luận và thực tiễn của Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân; Sáu điều Bác Hồ dạy và những vấn đề đặt ra đối với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân; Phát huy vai trò giám sát của nhân dân trong việc nâng cao hiệu quả công tác xây dựng lực lượng Công an nhân dân theo Sáu điều Bác Hồ dạy...

Có thể kể đến tham luận của giáo sư, tiến sỹ Hoàng Chí Bảo, chuyên gia cao cấp Hội đồng Lý luận Trung ương về "Xây dựng phong cách người Công an cách mạng, bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ theo lời dạy của Bác Hồ"; Tham luận "Làm Công an thì phải làm cho dân tin, dân yêu, dân ủng hộ" của giáo sư, tiến sỹ Vũ Minh Giang, Đại học Quốc gia Hà Nội; Tham luận "Học viện Cảnh sát nhân dân vận dụng Sáu điều Bác Hồ dạy trong công tác đào tạo, bồi dưỡng phẩm chất, năng lực người cán bộ, chiến sỹ Cảnh sát nhân dân trong giai đoạn hiện nay"...

Kết luận Hội nghị, Thượng tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an đề nghị các cấp ủy Đảng, thủ trưởng Công an các cấp cần thống nhất về nhận thức và xác định rõ việc tiếp tục học tập và thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân là nội dung trọng tâm của công tác chính trị, tư tưởng của lực lượng Công an nhân dân, xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức trong giai đoạn hiện nay.

Nội dung thi đua của phong trào “Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy” phải thiết thực; phương pháp, hình thức tổ chức thực hiện phù hợp, bám sát nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị, địa phương, thu hút sự quan tâm, phối hợp, ủng hộ, giúp đỡ của các cấp, các ngành, các đoàn thể quần chúng và các tầng lớp nhân dân; gắn kết chặt chẽ với việc tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng về “Tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”, Chỉ thị số 07/CT-BCA ngày 26/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Công an về “Tăng cường lãnh đạo, nâng cao văn hóa ứng xử Công an nhân dân trong tình hình mới” và cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”./.