Nhấp chuột để xem kích thước chuẩn.

Trong vai trò chủ nhà, Việt Nam đã đề xuất/bổ sung/đồng bảo trợ nhiều sáng kiến lớn cho năm APEC 2017. Trong đó, nhiều đề xuất mang tính dài hạn, xuyên suốt các nội hàm hợp tác APEC./.