Kiem tra, thi hanh ky luat Dang: Lay phong ngua, xay la chinh hinh anh 1Ông Mai Trực, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương trao tặng Kỷ niệm chương 'Vì sự nghiệp Kiểm tra Đảng' và chúc mừng các cán bộ làm công tác Kiểm tra Đảng của Đảng bộ Khối có thành tích xuất sắc. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Ngày 16/10, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức gặp mặt kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Ngành Kiểm tra Đảng (16/10/1948-16/10/2018); trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Kiểm tra của Đảng” cho 40 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác kiểm tra, giám sát của đơn vị.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Nguyễn Thành Nam ôn lại truyền thống 70 năm hoạt động của ngành và lịch sử thành lập của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương.

Chặng đường truyền thống qua, ngành kiểm tra Đảng luôn xác định, công tác kiểm tra, giám sát phải xuất phát từ nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng, lấy đó là mục tiêu để xây dựng phương hướng, chương trình hành động. Mặc dù về lực lượng, năng lực, đội ngũ cũng như điều kiện hoạt động có nhiều khó khăn, song dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ kiểm tra của các cấp ủy đảng và Ủy ban Kiểm tra, ngành kiểm tra Đảng đã từng bước trưởng thành.

Cùng với sự phát triển, vững mạnh của bộ máy kiểm tra toàn Đảng, Ủy ban kiểm tra các cấp của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương được tăng cường, phát triển cả về số lượng và chất lượng.

Ủy ban kiểm tra và đội ngũ cán bộ kiểm tra các cấp trong Khối luôn tỏ rõ bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định lập trường quan điểm của Đảng, có ý thức sáng tạo và đổi mới phương pháp công tác, không ngừng phấn đấu vươn lên, trưởng thành về mọi mặt. Công tác kiểm tra, giám sát cũng được nhìn nhận, đánh giá là có chuyển biến rõ rệt, dần khắc phục được những hạn chế, yếu kém.

Nêu rõ về chuyển biến này, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đưa ra những thông tin tự hào hơn 10 năm qua, hệ thống kiểm tra các cấp của Đảng bộ Khối đã có 576 ủy ban kiểm tra với trên 2.000 cán bộ làm công tác kiểm tra kiêm nhiệm và chuyên trách.

Bằng phương châm “giám sát phải mở rộng, kiểm tra phải trọng tâm,” Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tiến hành kiểm tra 124 lượt tổ chức Đảng, giám sát chuyên đề 135 lượt tổ chức đảng; các cấp ủy trực thuộc đã tiến hành kiểm tra 4.451 tổ chức đảng, 26.555 lượt đảng viên; giám sát chuyên đề 4.487 tổ chức đảng và 27.252 đảng viên; tham mưu giúp cấp ủy làm tốt việc nghiên cứu, quán triệt các nghị quyết, quy định, quyết định, chỉ thị, kế hoạch... của Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát.

Đặc biệt là tham mưu giúp Ban Thường vụ Đảng ủy Khối ban hành Nghị quyết số 03-NQ/ĐUK năm 2013 về “Tăng cường và nâng chất lượng công tác kiểm tra, giám sát của Đảng trong Đảng bộ khối các cơ quan Trung ương," yêu cầu các đảng ủy trực thuộc xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết với mục tiêu, yêu cầu, giải pháp cụ thể, rõ ràng, có trọng tâm, trọng điểm; các cấp ủy tiến hành rà soát lại các quy định, quy chế, quyết định đã ban hành để bổ sung, sửa đổi những vấn đề không còn phù hợp hoặc ban hành mới theo thẩm quyền cho phù hợp với tình hình của từng đơn vị, đã tiếp tục góp phần tăng cường, nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động kiểm tra, giám sát.

["Cán bộ ngành kiểm tra Đảng phải là Bao Công của thời nay"]

Qua 5 năm triển khai Nghị quyết số 03, các cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên trong Đảng bộ Khối đã có những chuyển biến rõ rệt trong nhận thức về vị trí, vai trò, mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát, từng bước khắc phục những hạn chế, yếu kém về hoạt động của các cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp.

Nhiều cấp ủy và người đứng đầu cấp ủy đã xác định rõ trách nhiệm, quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, trực tiếp tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát theo chương trình, kế hoạch, từng bước nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; chủ động ngăn chặn, phòng ngừa sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên, nhờ đó kỷ cương, kỷ luật của Đảng càng thêm giữ vững, góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh.

Để tiếp tục tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa trong công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương từ nay đến hết năm 2020, Ban thường vụ Đảng ủy Khối đã ban hành Kết luận số 162-KL/ĐUK ngày 26/12/2017 về tiếp tục nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, trong đó nhấn mạnh tập trung thực hiện một số nhiệm vụ và giải pháp như nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức ủy ban kiểm tra các cấp, đặc biệt là Ủy ban Kiểm tra, Cơ quan Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Khối.

Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương đổi mới, nâng cao chất lượng bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát cho các cấp ủy và cán bộ kiểm tra các cấp; tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo và đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; nâng cao chất lượng nghiên cứu, sơ kết, tổng kết thực tiễn về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật trong Đảng bộ Khối; tăng cường cơ sở vật chất, bố trí kinh phí, phương tiện cho công tác kiểm tra, giám sát.

Ghi nhận và biểu dương những chuyển biến mạnh mẽ trong công tác kiểm tra, giám sát, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Sơn Minh Thắng lưu ý phải tiếp tục nhận thức đầy đủ và sâu sắc hơn nữa vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng; tiếp tục triển khai, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng các cấp, trọng tâm là việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, gắn với việc tiếp tục lãnh đạo, đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Kiem tra, thi hanh ky luat Dang: Lay phong ngua, xay la chinh hinh anh 2Ông Nguyễn Thành Nam, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Công tác kiểm tra, giám sát phải được tiến hành một cách thường xuyên, toàn diện, công khai, dân chủ, thận trọng và chặt chẽ, trong đó, lấy phòng ngừa, xây là chính.

Đồng thời, để hoàn thành nhiệm vụ công tác kiểm tra trong bối cảnh hiện nay, phải tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ kiểm tra, xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra các cấp thực sự có chất lượng, đủ sức hoàn thành nhiệm vụ, có phẩm chất đạo đức cách mạng, có bản lĩnh chính trị, kinh nghiệm, có tính chiến đấu cao, có kỹ năng nghiệp vụ thuần thục, phương pháp công tác khoa học...," ông Sơn Minh Thắng đề nghị./.

Hạnh Quỳnh (TTXVN/Vietnam+)