Ra mat sach anh ve thanh tuu va dau an noi bat cua Quoc hoi khoa XIV hinh anh 1Bìa cuốn sách ảnh Quốc hội khóa XIV - Những thành tựu và dấu ấn nổi bật.

Ngày 8/4, Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV đã bế mạc, kết thúc nhiệm kỳ Quốc hội với nhiều thành tựu và dấu ấn nổi bật.

Đến thời điểm này, mỗi đại biểu có thể tự hào về thành quả đạt được của Quốc hội khóa XIV nói chung và về những đóng góp của mỗi đại biểu nói riêng trong cả một nhiệm kỳ Quốc hội với tinh thần “Đoàn kết, sáng tạo và hành động vì lợi ích của nhân dân.”

Quốc hội khóa XIV được cử tri cả nước bầu ra vào ngày 22/5/2016 trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đang triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, thực sự là sự kiện trọng đại của đất nước trong năm 2016.

Thành công của cuộc bầu cử có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; là cơ sở để kiện toàn tổ chức, nhân sự bộ máy nhà nước trong nhiệm kỳ 2016-2021, tạo tiền đề để tiếp tục xây dựng, củng cố và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân.

[Dấu ấn Quốc hội khóa XIV: Quyết sách lớn cho nước mạnh, dân giàu]

Nhìn lại 5 năm vừa qua có thể nhận thấy Quốc hội khóa XIV đã đạt được những thành tựu toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, góp phần quan trọng vào những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của đất nước trong chặng đường tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, vững bước đi lên trên con đường đổi mới.

Trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV, phương thức hoạt động của Quốc hội tiếp tục được đổi mới, hoàn thiện, thích ứng, linh hoạt hơn trước những vấn đề thực tiễn đặt ra với nhiều cải tiến trong cách thức tổ chức, tiến hành các kỳ họp Quốc hội, trong hoạt động của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, của Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội, của 61 đoàn đại biểu Quốc hội và của từng cá nhân mỗi đại biểu.

Mỗi một kỳ họp Quốc hội đi qua, lại có những dấu ấn, những đổi mới được cử tri cả nước ghi nhận. Đó là đổi mới cách thức điều hành, đổi mới phương thức chất vấn, đổi mới nội dung các phiên họp các Ủy ban của Quốc hội, đổi mới về công nghệ thông tin, giúp khoảng cách giữa các đại biểu với cử tri ngày càng được thu hẹp, thực sự là những đại biểu của dân, do dân và vì dân.

Các đại biểu Quốc hội khóa XIV đã tiếp nối truyền thống của 75 năm Quốc hội Việt Nam, hoàn thành tốt vai trò là người đại biểu của Nhân dân, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân.

Để phục vụ tổng kết nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV, Thông tấn xã Việt Nam phối hợp với Văn phòng Quốc hội biên soạn và xuất bản cuốn sách ảnh “Quốc hội khóa XIV - Những thành tựu và dấu ấn nổi bật.”

Cuốn sách tập hợp gần 1.000 bức ảnh phản ánh về chặng đường 5 năm qua của Quốc hội Việt Nam với 428 trang sách.

Các bức ảnh được chọn lựa kỹ lưỡng, trình bày sinh động, đan xen với các thông tin đồ họa mang tính tổng kết, khái quát nhằm nêu bật những thành tựu và dấu ấn của Quốc hội khóa XIV trên các mặt hoạt động: lập pháp, giám sát, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và hoạt động đối ngoại.

Ngoài ra, cuốn sách cũng dành phần dung lượng để giới thiệu về chân dung của 494 đại biểu Quốc hội khóa XIV theo từng đoàn đại biểu Quốc hội nhằm lưu giữ những hình ảnh tư liệu.

Cuốn sách được ra mắt đúng dịp Quốc hội khóa XIV kết thúc một nhiệm kỳ nhiều dấu ấn, sẽ là nơi lưu giữ những tư liệu quý bằng hình ảnh để đánh giá một nhiệm kỳ Quốc hội “Đoàn kết, sáng tạo và hành động vì lợi ích của Nhân dân.”

Cuốn sách cũng là niềm tự hào của các đại biểu khi nhìn lại quá trình tham gia hoạt động Quốc hội và được góp một phần nhỏ bé vào thành công của toàn khóa Quốc hội XIV, nhiệm kỳ 2016-2021./.


 
(Vietnam+)