Van phong Trung uong Dang trien khai nhiem vu cong tac nam 2019 hinh anh 1Đồng chí Nguyễn Văn Nên, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng trao tặng Cờ thi đua của Văn phòng cho các đơn vị. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Sáng 17/1, tại Hà Nội, Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2018, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2019.

Các đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Nguyễn Văn Nên, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng tham dự Hội nghị.

Báo báo tổng kết năm 2018, phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2019 của Văn phòng Trung ương Đảng đánh giá, năm qua Văn phòng đã tập trung rà soát chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ để đề xuất Bộ Chính trị sửa đổi Quyết định số 189-QĐ/TW về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Văn phòng Trung ương Đảng.

Văn phòng đã tập trung chỉ đạo và làm tốt công tác tham mưu trong xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình làm việc năm 2018, chương trình công tác hằng tháng, hằng tuần của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; tổ chức tốt việc lấy ý kiến, tổng hợp ý kiến của các cơ quan về nội dung các tờ trình, đề án, báo cáo trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư; phục vụ tốt các hội nghị Trung ương, các cuộc họp của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, lãnh đạo chủ chốt, Thường trực Ban Bí thư; tham dự và báo cáo kết quả kiểm điểm tập thể và cá nhân ban thường vụ các tỉnh ủy, thành ủy, ban cán sự đảng các bộ, ngành năm 2017 theo gợi ý của Ban Bí thư và việc khắc phục những hạn chế, yếu kém sau kiểm điểm...

Năm nay, Văn phòng Trung ương Đảng tiếp tục bám sát Chương trình làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư để xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình làm việc hằng tuần, tháng, quý của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; tham mưu, đề xuất kịp thời những vấn đề cần bổ sung Chương trình làm việc của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2019; tham mưu xây dựng Chương trình làm việc của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2020.

[Trao huân chương của Lào tặng tập thể, cá nhân Văn phòng TW Đảng]

Văn phòng tham mưu xây dựng chương trình, phối hợp chuẩn bị các nội dung và tham gia phục vụ tốt Hội nghị Trung ương 10, 11 Khóa XII, các phiên họp của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các hội nghị do Bộ Chính trị, Ban Bí thư triệu tập, các cuộc làm việc của đồng chí Tổng Bí thư, Thường trực Ban Bí thư, lãnh đạo chủ chốt. Năm 2019, Văn phòng tham gia các Tiểu ban chuẩn bị Đại hội XIII của Đảng; hoàn thành các đề án, báo cáo mà Văn phòng được giao chủ trì; nâng cao chất lượng thẩm định các đề án, báo cáo thuộc chức năng, nhiệm vụ được giao; chủ động đôn đốc, phối hợp với các cơ quan chủ trì bảo đảm về tiến độ, chất lượng đề án, báo cáo trình Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; chú trọng nâng cao số lượng, chất lượng, cơ cấu thông tin phục vụ lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương...

Phát biểu tại Hội nghị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng điểm lại những mặt công tác mà Văn phòng Trung ương Đảng đã thực hiện trong năm qua; khẳng định những kết quả quan trọng đạt được trong năm qua của Văn phòng Trung ương Đảng đã góp phần quan trọng vào thành tích chung của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân trong năm 2018.

Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng chí Trần Quốc Vượng cảm ơn sự những đóng góp và biểu dương những thành tích của Văn phòng Trung ương Đảng.

Đồng tình với những nhiệm vụ trọng tâm đã được Văn phòng Trung ương Đảng xác định, đồng thời nhấn mạnh những thuận lợi, thách thức đặt ra trong năm 2019, đồng chí Trần Quốc Vượng nhấn mạnh: "Chúng ta cần đoàn kết, sáng tạo, tận tụy, chu đáo, tiếp tục phát huy truyền thống "Tuyệt đối trung thành, giữ vững nguyên tắc công tác," thực hiện thật tốt lời dạy của Bác Hồ "Công tác văn phòng có tầm quan trọng đặc biệt, giúp cho cán bộ lãnh đạo nắm được tình hình, cán bộ văn phòng nắm tình hình sai thì lãnh đạo sẽ giải quyết công việc không đúng. Văn phòng Trung ương giúp cho cơ quan lãnh đạo đầu não nắm tình hình trong toàn Đảng, cho nên phải luôn nâng cao tinh thần trách nhiệm, năng lực công tác và giữ bí mật."

Đồng chí Trần Quốc Vượng đề nghị Văn phòng Trung ương Đảng cần tiếp tục làm tốt công tác tham mưu, giúp việc Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, chỉ đạo xây dựng và tổ chức thực hiện thật tốt Chương trình làm việc của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2019, 2020; giải quyết, xử lý kịp thời công việc hằng ngày của Đảng; phục vụ tốt các hội nghị Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong năm 2019; chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng.

Van phong Trung uong Dang trien khai nhiem vu cong tac nam 2019 hinh anh 2Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng nêu rõ, Văn phòng Trung ương Đảng chú trọng làm tốt việc xây dựng, thẩm định các đề án, báo cáo trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư; nâng cao chất lượng biên tập văn bản của Trung ương Đảng.

Đây là những công việc rất quan trọng của Văn phòng Trung ương Đảng, góp phần bảo đảm giữ vững và nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng, đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng trong tình hình mới - đồng chí Trần Quốc Vượng lưu ý.

Đồng chí đề nghị Văn phòng chú trọng làm tốt hơn nữa công tác thông tin phục vụ sự lãnh đạo của Đảng. Không ngừng đổi mới phương pháp, chủ động nắm chắc tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, tình hình chuẩn bị tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, chuẩn bị Đại hội XIII của Đảng và các chỉ thị, nghị quyết của Đảng từ các cấp, các ngành để phản ánh, tham mưu cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Thường trực Ban Bí thư chỉ đạo kịp thời.

Đồng chí lưu ý, Văn phòng Trung ương Đảng cần tập trung đầu tư trí tuệ, công sức nhiều hơn nữa cho công tác thông tin phục vụ lãnh đạo gắn với việc chủ động góp phần làm tốt công tác dự báo tình hình và tham mưu chiến lược.

Năm 2019, đồng chí Trần Quốc Vượng nhấn mạnh Văn phòng Trung ương Đảng triển khai thực hiện tốt Quyết định mới về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Văn phòng, trong đó đặc biệt chú ý tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ tham mưu cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác văn thư, lưu trữ, tin học, thư từ - tiếp dân... Trong đó, cần đặc biệt chú trọng làm tốt công tác bảo mật, bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối Kho Lưu trữ Trung ương, các thông tin, tài liệu, dữ liệu của Đảng mà Văn phòng Trung ương Đảng được giao quản lý.

Bảo đảm điều kiện, phương tiện làm việc cho các cơ quan lãnh đạo của Đảng, các ban đảng với tinh thần chủ động, tích cực, với chất lượng cao; chú ý quản lý tài chính, tài sản của Đảng theo đúng pháp luật của Nhà nước và quy định của Đảng...

Van phong Trung uong Dang trien khai nhiem vu cong tac nam 2019 hinh anh 3Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư phát biểu. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian tới, Thường trực Ban Bí thư đề nghị mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động của Văn phòng Trung ương Đảng cần tiếp tục học tập, rèn luyện bản lĩnh chính trị, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tận tụy với công việc, có tư duy đổi mới, năng động, sáng tạo, bám sát thực tiễn, có phong cách, lề lối làm việc khoa học, có ý thức, trách nhiệm cao trước công việc.

Đồng chí lưu ý mỗi cán bộ, công chức phải nhận thức đầy đủ và sâu sắc tầm quan trọng của nhiệm vụ tham mưu, giúp việc Ban Chấp hành Trung ương, trực tiếp là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, phải nắm vững và thực hiện đúng các nguyên tắc, cơ chế, chính sách, quy định của Đảng, Nhà nước, từ đó công tác tham mưu, phục vụ của Văn phòng tiếp tục thực hiện với tinh thần nỗ lực cao hơn nữa, xứng đáng là cơ quan tham mưu giúp việc đắc lực của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Tại Hội nghị, Văn phòng Trung ương Đảng đã phát động thi đua năm 2019 để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao; trao tặng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2018./.

Quỳnh Hoa (TTXVN/Vietnam+)