Mat tran To quoc la cau noi cua nhan dan voi Dang, Nha nuoc hinh anh 1Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn phát biểu ý kiến. (Ảnh: Nguyễn Dân/TTXVN)

Mặt trận Tổ quốc đã góp phần quan trọng, trở thành cầu nối, củng cố lòng tin của nhân dân với Đảng và Nhà nước trong điều kiện đất nước có nhiều thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai nhấn mạnh như vậy tại Hội nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ mười (khóa VIII), diễn ra tại Hà Nội sáng 30/7.

Phát biểu khai mạc, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn khẳng định hội nghị lần này có ý nghĩa quan trọng, tiến hành thảo luận, cho ý kiến cuối cùng vào các dự thảo văn bản, những nội dung cơ bản nhất, quyết định sự thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX.

Ngày 29/7, Hội nghị Đoàn Chủ tịch lần thứ 17 đã thành công tốt đẹp. Cùng với kết quả hội nghị này, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ hoàn chỉnh các nội dung, tiếp tục xin ý kiến rộng rãi của các tầng lớp nhân dân vào báo cáo chính trị trình Đại hội.

Ông Trần Thanh Mẫn nêu rõ trong quá trình chuẩn bị Đại hội, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thống nhất tinh thần chung: quá trình tổ chức Đại hội phải trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc; về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

[Đại hội IX Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ diễn ra vào tháng Chín]

Tại hội nghị, các đại biểu đã cho ý kiến lần cuối vào các dự thảo văn bản trình Đại hội như: Dự thảo Báo cáo chính trị; Báo cáo kiểm điểm nhiệm kỳ; Chương trình, Quy chế của Đại hội; sửa đổi Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam...

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu cơ bản tán thành tiêu đề, bố cục, chủ đề của Báo cáo chính trị đồng thời góp ý toàn diện về nội dung, các chương trình trọng tâm, rà soát, bổ sung, sửa đổi một số điều trong dự thảo Báo cáo chính trị.

Cho rằng dự thảo các văn kiện trình Đại hội không chỉ kế thừa mà cần tiếp tục thể hiện bước đổi mới mạnh mẽ, góp phần xây dựng vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong bối cảnh mới, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai đánh giá từ Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ VIII đến nay, tình hình kinh tế-xã hội, đối ngoại, an ninh quốc phòng của đất nước tiếp tục có những thay đổi lớn. Những năm qua, các chỉ tiêu kinh tế-xã hội đều đạt và vượt, cho thấy sự nỗ lực lớn của toàn Đảng, toàn dân.

Theo bà Trương Thị Mai, Đại hội sắp tới không chỉ xác lập mục tiêu công tác Mặt trận cho năm 2025, mà còn là mục tiêu cho năm 2030 và những năm tiếp theo nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân.

Do đó, Đảng cần có sự ủng hộ, đồng lòng, chung sức chung lòng, đoàn kết của nhân dân để cùng nhau vượt qua các thách thức, tận dụng các cơ hội để vươn tới các mục tiêu cao hơn.

Trưởng ban Dân vận Trung ương đánh giá nhiệm kỳ qua, Mặt trận Tổ quốc các cấp đã có nhiều đóng góp to lớn, quan trọng trong việc đẩy mạnh tuyên truyền chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước trong các tầng lớp nhân dân; quan tâm cụ thể, thiết thực đến lợi ích hợp pháp, chính đáng của các tầng lớp nhân dân; tạo được sự đồng thuận, phát huy được dân chủ và động viên các tầng lớp nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động lớn.

Mat tran To quoc la cau noi cua nhan dan voi Dang, Nha nuoc hinh anh 2Các đại biểu dự hội nghị. (Ảnh: Nguyễn Dân/TTXVN)

Các tầng lớp nhân dân trong và ngoài nước tích cực tham gia phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững an ninh quốc phòng, đồng thời tham gia vào các hoạt động góp ý kiến, giám sát, phản biện để xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; trên cơ sở đó góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Kết luận Hội nghị, ông Trần Thanh Mẫn thay mặt Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đánh giá các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc, từ những vấn đề lớn, khái quát đến những nội dung chi tiết, cụ thể, giúp cho các tiểu ban từng bước hoàn chỉnh văn kiện Đại hội.

Trên cơ sở các ý kiến, ông Trần Thanh Mẫn đề nghị các tiểu ban tiếp thu đầy đủ, hoàn thiện và đăng tải Báo cáo chính trị trên các phương tiện thông tin đại chúng để các tầng lớp nhân dân được biết và tham gia góp ý.

Giai đoạn tới, nhiệm vụ về công tác Mặt trận nhiều hơn, yêu cầu cao hơn, ông Trần Thanh Mẫn mong muốn các đại biểu dù ở cương vị nào vẫn tiếp tục mang tâm huyết, kinh nghiệm, trí tuệ của mình để giúp cho công tác Mặt trận được thiết thực, hiệu quả hơn, để khối đại đoàn kết ngày càng được tăng cường, củng cố vững chắc, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới, trước mắt là tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX.

Song song với việc tổ chức Đại hội, thời gian tới, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp sẽ chú trọng công tác cán bộ, xây dựng bộ máy Mặt trận đồng bộ, phù hợp với chủ trương của Đảng, Nhà nước; nâng cao chất lượng, tiêu chuẩn cán bộ chuyên trách; mở rộng, phát huy hội đồng tư vấn, tổ tư vấn; từng bước tiến hành thành lập học viện bồi dưỡng đào tạo cán bộ mặt trận; chú trọng xây dựng Đảng, chính quyền; thực hiện công tác phòng, chống lãng phí, tích cực triển khai các cuộc vận động, phong trào thi đua.../.

Hiền Hạnh (TTXVN/Vietnam+)