Dai hoi IX Mat tran To quoc Viet Nam se dien ra vao thang Chin hinh anh 1Đoàn Chủ tịch hội nghị. (Ảnh: Nguyễn Dân/TTXVN)

Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn cho biết theo kế hoạch, Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 18-20/9/2019.

Ông Trần Thanh Mẫn cho biết như vậy tại Hội nghị Đoàn Chủ tịch lần thứ mười bảy (khóa VIII) do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức ngày 29/7.

Theo ông Trần Thanh Mẫn, hội nghị lần này có ý nghĩa quan trọng nhằm tiếp thu ý kiến cuối cùng của các đại biểu vào các dự thảo văn bản trình Đại hội.

Ông Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh đây là những nội dung cơ bản, công việc hệ trọng nhất của Đại hội, đòi hỏi kinh nghiệm, trí tuệ, thông qua trao đổi, góp ý và quyết định của các thành viên trong Đoàn Chủ tịch, đồng thời thể hiện sự khoa học trong tổng hợp, tiếp thu, cầu thị lắng nghe của các tiểu ban.

Theo ông Trần Thanh Mẫn, quá trình chuẩn bị Đại hội, Ban Thường trực đã thống nhất, quán triệt tinh thần: Đại hội phải trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân, góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc, về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Đối với Báo cáo chính trị, ông Trần Thanh Mẫn cho rằng Báo cáo cần đánh giá thẳng thắn kết quả, hạn chế trong tổ chức thực hiện nhiệm kỳ 2014-2019, nhận diện rõ thực tiễn, xu hướng, nhiệm vụ mới, cách thức giải quyết những vấn đề lớn của đất nước trong giai đoạn mới, qua đó góp phần cùng Đảng, Nhà nước thực hiện phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa, con người, môi trường đảm bảo quốc phòng, an ninh, xây dựng hệ thống chính trị.

Tại Hội nghị, Đoàn Chủ tịch đã cho ý kiến cuối cùng vào các dự thảo văn bản trình Đại hội như: Dự thảo Báo cáo chính trị; Báo cáo kiểm điểm nhiệm kỳ; Chương trình, Quy chế của Đại hội; sửa đổi Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; giới thiệu nhân sự cán bộ chuyên trách cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham gia Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa IX; Tờ trình về nhân sự tham gia Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2019-2024.

[Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội]

Các đại biểu tham dự Hội nghị đã tập trung thảo luận, góp ý vào báo cáo chính trị, đảm bảo đúng tầm mức của Đại hội trong giai đoạn đất nước đang đổi mới mạnh mẽ, toàn diện; xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, thể hiện sự vào cuộc mạnh mẽ hơn đối với công tác xây dựng Đảng, chính quyền, phòng chống tham nhũng, lãng phí, giải quyết những vấn đề bức xúc của nhân dân...

Đánh giá cao các đề xuất, góp ý tại Hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai đề nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp tục tiếp thu ý kiến, hoàn thiện Báo cáo chính trị cũng như các văn bản trình Đại hội.

Đối với một số ý kiến đề xuất Báo cáo chính trị cần tiếp tục làm sâu sắc thêm vấn đề về đại đoàn kết toàn dân tộc, cơ sở để thực hiện đại đoàn kết toàn dân tộc, bà Trương Thị Mai đề nghị Ban soạn thảo tiếp tục rà soát, làm cụ thể, sáng tỏ thêm những nội dung này.

Theo bà Trương Thị Mai, cần xác định đại đoàn kết toàn dân tộc vừa là động lực, vừa là nguồn lực để xây dựng, bảo vệ Tổ quốc; phải phát huy mạnh mẽ mọi nguồn lực, tiềm năng sáng tạo của nhân dân với mục tiêu xây dựng đất nước Việt Nam hòa bình, độc lập, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Đặc biệt cần lấy đó làm điểm tương đồng, tôn trọng những điểm khác biệt mà không trái với lợi ích chung của quốc gia, dân tộc; đề cao tinh thần dân tộc, truyền thống yêu nước, xây dựng tinh thần nhân nghĩa, khoan dung; tập hợp, đoàn kết người Việt Nam trong và ngoài nước, tăng cường quan hệ mật thiết giữa nhân dân với Đảng, Nhà nước, tạo sinh lực mới cho khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Cơ sở để xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc là phải giải quyết hài hòa lợi ích giữa các thành viên trong xã hội; bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của nhân dân; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân...

Dai hoi IX Mat tran To quoc Viet Nam se dien ra vao thang Chin hinh anh 2Bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương phát biểu ý kiến. (Ảnh: Nguyễn Dân/TTXVN)

Kết luận Hội nghị, ông Trần Thanh Mẫn đề nghị Tiểu ban Văn kiện cần tiếp tục nghiên cứu để chỉnh sửa Báo cáo chính trị nhằm đảm bảo tính chính xác, toàn diện, đáp ứng yêu cầu của đất nước và mong muốn của các tầng lớp nhân dân trong nhiệm kỳ mới.

Ngay sau hội nghị này, các ban, đơn vị liên quan hoàn chỉnh văn bản để sáng 30/7 trình Hội nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, tiếp tục lắng nghe góp ý của các vị Ủy viên Ủy ban, sau đó sẽ xin ý kiến rộng rãi của mọi tầng lớp nhân dân vào báo cáo chính trị trình Đại hội IX.

Nhấn mạnh nhiệm vụ, công việc của Mặt trận ngày càng nhiều hơn, quan trọng, cấp bách hơn, ông Trần Thanh Mẫn mong muốn các thành viên trong Đoàn Chủ tịch, các ban, bộ, ngành Trung ương tiếp tục quan tâm, mang tâm huyết, trách nhiệm, trí tuệ, kinh nghiệm của mình đóng góp, nâng cao hiệu quả công tác Mặt trận, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ đất nước trong giai đoạn mới. Trước mắt là tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX./.

Hiền Hạnh (TTXVN/Vietnam+)