Quoc hoi tan thanh giam so luong cap pho cua HDND cap huyen hinh anh 1Các đại biểu biểu quyết thông qua Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương. (Ảnh: Dương Giang /TTXVN)

Chiều ngày 22/11, với 431 đại biểu tán thành (tương đương 89,23% số phiếu), Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương.

Theo kết quả biểu quyết, có 448 đại biểu tham gia biểu quyết (chiếm 92,7%), trong đó 431 đại biểu tán thành (chiếm 89,23%), 12 đại biểu không tán thành (2,84%) và 5 đại biểu không biểu quyết (1,04%).

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương vừa được thông qua sẽ đẩy mạnh phân quyền, phân cấp mạnh mẽ, hợp lý giữa Chính phủ với các Bộ, ngành; giữa Chính phủ, các Bộ, ngành với chính quyền địa phương và giữa các cấp chính quyền địa phương để tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động; phát huy tính chủ động, sáng tạo, đề cao tinh thần trách nhiệm của từng cấp, từng ngành gắn với cơ chế kiểm soát quyền lực.

[Còn hai luồng ý kiến khác nhau về số lượng cấp phó của HĐND]

Luật quy định rõ nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ giữa Chính phủ với các Bộ, ngành; giữa Chính phủ, các Bộ, ngành với chính quyền địa phương cấp tỉnh và giữa các cấp chính quyền địa phương.

Ngoài ra, Luật cũng sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện một số quy định liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ, cơ quan ngang Bộ và chính quyền địa phương để kịp thời khắc phục tình trạng trùng lắp, chồng chéo chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực quản lý.

Luật cũng quy định về việc giảm số lượng Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân cấp huyện, tăng số lượng Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân đối với cấp xã loại II. Đối với lãnh đạo Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, sẽ chỉ duy trì 2 đại biểu hoạt động chuyên trách, từ đó quyết định số lượng cấp phó chuyên trách là 1 hoặc 2 người.

Thời điểm có hiệu lực thi hành của luật là ngày 1/7/2020, tuy nhiên luật sẽ bổ sung điều khoản chuyển tiếp đối với một số quy định liên quan đến số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, cơ cấu Thường trực Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, số lượng cấp phó tại Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân để áp dụng từ nhiệm kỳ 2021-2026./.

Nhóm PV (Vietnam+)