Thanh pho Ho Chi Minh huong toi su thinh vuong, van minh cua xa hoi so hinh anh 1Trung tâm điều hành giao thông thông minh ở Thành phố Hồ Chí Minh. (Nguồn: hcmcpv.org.vn)

Đến năm 2030, Thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 được cung cấp trên nhiều phương tiện truy cập khác nhau; 100% hồ sơ công việc ở cấp thành phố, 100% hồ sơ công việc ở cấp quận, huyện và 95% hồ sơ công việc ở cấp phường, xã được xử lý trên môi trường mạng (trừ phạm vi bí mật Nhà nước).

Đây là nội dung của Chương trình chuyển đổi số của Thành phố Hồ Chí Minh, vừa được Ủy ban Nhân dân thành phố ban hành.

Theo Quyết định số 2393/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về Chương trình chuyển đổi số của thành phố, định hướng đến năm 2030, Thành phố Hồ Chí Minh trở thành đô thị thông minh với sự đổi mới căn bản, toàn diện hoạt động của bộ máy chính quyền số, của các doanh nghiệp số và sự thịnh vượng, văn minh của một xã hội số.

Thành phố đặt mục tiêu đến năm 2030 sẽ hình thành đầy đủ nền tảng dữ liệu của đô thị thông minh, phục vụ phát triển chính quyền số, kinh tế số và xã hội số, dữ liệu được chia sẻ rộng khắp trong toàn xã hội, giảm 40% thủ tục hành chính; thành phố thuộc nhóm 2 địa phương dẫn đầu về chính quyền số, kinh tế số chiếm 40% GRDP, năng suất lao động hằng năm tăng tối thiểu 9%; phổ cập dịch vụ mạng Internet băng thông rộng cáp quang toàn thành phố, phổ cập dịch vụ mạng di động 5G.

[Công bố kiến trúc chính quyền điện tử Thành phố Hồ Chí Minh]

Ngoài ra, Chương trình chuyển đổi số của Thành phố Hồ Chí Minh cũng đặt một số mục tiêu cơ bản đến năm 2025, đó là: 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 phổ biến, liên quan tới nhiều người dân, doanh nghiệp được tích hợp lên Cổng Dịch vụ công quốc gia; 60% các hệ thống thông tin của các sở, ngành, quận, huyện có liên quan đến người dân, doanh nghiệp đã đưa vào vận hành, khai thác được kết nối, liên thông qua nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu.

Kho dữ liệu dùng chung và hệ sinh thái dữ liệu mở được kết nối với các cơ sở dữ liệu quốc gia (về dân cư, đất đai, đăng ký doanh nghiệp, tài chính, bảo hiểm) để phục vụ phát triển chính quyền số, phục vụ nhân dân và phát triển kinh tế xã hội; phổ cập dịch vụ mạng di động 4G/5G và điện thoại di động thông minh; tỷ lệ người dân và doanh nghiệp có tài khoản thanh toán điện tử trên 60%...

Để đạt mục tiêu trên, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ triển khai các giải pháp về đổi mới tư duy và thống nhất nhận thức về chuyển đổi số cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người dân và doanh nghiệp thành phố; phát triển hạ tầng số (bao gồm hạ tầng viễn thông-công nghệ thông tin, hạ tầng Internet vạn vật, hạ tầng dữ liệu); phát triển nền tảng số, bao gồm các nền tảng tích hợp và chia sẻ dữ liệu, Internet vạn vật, trí tuệ nhân tạo, kết nối dịch vụ số hóa, chuỗi khối (blockchain), nền tảng định danh điện tử; đảm bảo an toàn, an ninh thông tin…

Thành phố cũng xây dựng các nhiệm vụ và giải pháp xây dựng chính quyền số, phát triển kinh tế số với các nhóm đối tượng, lĩnh vực cụ thể; thực hiện chuyển đổi số trong một số ngành, lĩnh vực…

Cùng với đó, Ủy ban Nhân dân thành phố cũng đã ban hành Quyết định 2392/QĐ-UBND cập nhật Kiến trúc Chính quyền điện tử thành phố nhằm cập nhật cho phù hợp với Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam, phiên bản 2.0 (được Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành cuối năm 2019).

Quyết định cũng cập nhật kiến trúc hiện tại với các kết quả triển khai đã thực hiện từ khi Kiến trúc được ban hành đến nay. Việc cập nhật cũng nhằm đảm bảo các chương trình đầu tư công nghệ thông tin đạt được hiệu quả đúng mục tiêu đề ra; đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất, liên thông của các hệ thống thông tin của thành phố nhằm theo kịp sự phát triển nhanh chóng của các giải pháp công nghệ mới.

Theo đó, Ủy ban Nhân dân thành phố, Kiến trúc Chính quyền điện tử Thành phố Hồ Chí Minh là một kế hoạch tổng thể giúp định hướng triển khai một cách thống nhất và đồng bộ ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước của thành phố, đáp ứng các mục tiêu chiến lược của thành phố phát triển thành đô thị thông minh.

Thành phố cần có các định hướng, giải pháp để chủ động tối ưu hóa các lợi ích từ chuyển đổi số trong mối tương quan với Đề án Xây dựng đô thị thông minh và Kiến trúc Chính quyền điện tử thành phố; giảm thiểu các tác động tiêu cực do quá trình chuyển đổi số gây nên, nhất là phù hợp với Chương trình Chuyển đổi số quốc gia./.

Tiến Lực (TTXVN/Vietnam+)