Bao dam cong khai, minh bach trong tham dinh quy hoach tinh hinh anh 1Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Hội đồng thẩm định quy hoạch tỉnh, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng vừa ký ban hành Quyết định số 1291/QĐ-HĐTĐ về Quy trình và nội dung thẩm định quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo Quyết định, quy trình quy định nguyên tắc thẩm định bảo đảm đúng quy trình, nội dung và thời hạn thẩm định theo quy định của pháp luật về quy hoạch; đảm bảo chất lượng và tính khả thi của quy hoạch tỉnh; bảo đảm tính độc lập, công khai và minh bạch về trình tự, thủ tục, hồ sơ, kết quả thẩm định và tuân thủ các quy định về cải cách thủ tục hành chính trong quá trình thẩm định.

Quyết định nêu rõ báo cáo thẩm định quy hoạch tỉnh của Hội đồng thẩm định được thực hiện theo quy định tại Điều 33 Luật Quy hoạch. Kết quả thẩm định phải được đánh giá, kết luận về mức độ đáp ứng yêu cầu đối với từng nội dung thẩm định. Các kiến nghị đối với cơ quan tổ chức lập quy hoạch tỉnh, cơ quan lập quy hoạch tỉnh và cấp có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch tỉnh trên cơ sở tổng hợp phiếu đánh giá của thành viên Hội đồng thẩm định.

Nội dung thẩm định sẽ bao gồm thẩm định về sự phù hợp với nhiệm vụ lập quy hoạch đã được phê duyệt; thẩm định việc tuân thủ quy trình lập quy hoạch và việc tích hợp các nội dung quy hoạch tỉnh theo quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 32 Luật Quy hoạch; thẩm định nội dung quy hoạch tỉnh theo quy định tại Điều 27 Luật Quy hoạch và Điều 28 Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07/5/2019 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch; ý kiến thẩm định chung đối với quy hoạch tỉnh.

[Quy hoạch sử dụng đất cần tạo được không gian, tầm nhìn phát triển]

Ý kiến thẩm định về nội dung quy hoạch tỉnh, bao gồm sự đầy đủ về các nội dung cần thực hiện trong báo cáo quy hoạch tỉnh theo quy định của Luật Quy hoạch. Sự phù hợp của những nội dung đánh giá về thực trạng phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh; sự phù hợp của những đánh giá về thuận lợi, khó khăn, cơ hội và thách thức đối với sự phát triển của tỉnh trong thời kỳ quy hoạch và xác định vị trị của tỉnh trong vùng.

Cùng với đó, là sự phù hợp của nội dung quy hoạch tỉnh với chiến lược phát triển kinh tế-xã hội của cả nước, quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng và điều kiện thực tế địa phương; tính hợp lý, logic của các mục tiêu, phương án phát triển các ngành, lĩnh vực trong quy hoạch tỉnh; tính thực tiễn và khả thi của phương án phát triển được lựa chọn.

Bên cạnh đó, ý kiến thẩm định về nội dung quy hoạch tỉnh bao gồm các nội dung về tính hợp lý, khả thi của phương án bố trí các nguồn lực; tính khả thi, hiệu quả của các giải pháp thực hiện quy hoạch; tính đồng bộ, thống nhất của cơ sở dữ liệu quy hoạch tỉnh so với yêu cầu chung của hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về quy hoạch…

Hội đồng thẩm định quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 sẽ có trách nhiệm tổ chức thực hiện quyết định này. Cơ quan thường trực Hội đồng thẩm định có trách nhiệm tham mưu giúp Hội đồng thẩm định, Chủ tịch Hội đồng thẩm định thực hiện đúng quy trình và nội dung thẩm định trong quá trình thẩm định quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Quy trình thẩm định quy hoạch tỉnh, bao gồm: hồ sơ trình thẩm định quy hoạch tỉnh; tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ trình thẩm định; xây dựng kế hoạch tổ chức thẩm định; xin ý kiến trong quá trình thẩm định; triển khai công tác thẩm định; tổ chức phiên họp của hội đồng thẩm định; báo cáo thẩm định; rà soát và lưu trữ hồ sơ quy hoạch tỉnh sau khi kết thúc thẩm định…/.

Thúy Hiền (TTXVN/Vietnam+)