Sáng 2/7, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2021 của ngành Nội vụ.

Hội nghị được kết nối tới các điểm cầu trong cả nước với 1.050 người tham dự. Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà chủ trì Hội nghị.

Sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập còn chậm

Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà cho biết, trong 6 tháng đầu năm ngành nội vụ đã cố gắng, nỗ lực vượt bậc hoàn thành một khối lượng công việc lớn, đóng góp quan trọng vào kết quả chung của đất nước và của từng địa phương, nổi bật là, cả hệ thống ngành, từ Bộ Nội vụ đến các Sở, Phòng Nội vụ địa phương đã chủ động tham mưu, góp phần rất tích cực vào sự thành công của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; không ngừng đổi mới nội dung, phương thức chỉ đạo, quản lý ngành, bám sát tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Đại hội Đảng bộ các địa phương, khẩn trương tham mưu và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước trên lĩnh vực của toàn ngành, trong đó tập trung mục tiêu xây dựng và hoàn thiện thể chế, chính sách nhằm đẩy mạnh sự nghiệp đổi mới và phát triển của ngành.

Bộ Nội vụ đã tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật và những văn bản chỉ đạo quan trọng trên lĩnh vực ngành theo hướng tăng cường phân cấp, phân quyền, sát với yêu cầu thực tiễn, phù hợp với xu thế phát triển chung; đồng thời rà soát, cắt giảm thủ tục hành chính liên quan đến ngành, đặc biệt là chủ động rà soát và đề xuất với Thủ tướng về việc bỏ quy định bắt buộc chứng chỉ ngoại ngữ, chứng chỉ tin học và cắt giảm quy định về chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn ngạch, chức danh nghề nghiệp viên chức trong công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức.

Cụ thể, Bộ Nội vụ đã tham mưu, đề xuất bỏ chứng chỉ ngoại ngữ của 74 ngạch công chức và 155 chức danh nghề nghiệp viên chức; bỏ chứng chỉ tin học của 74 ngạch công chức và 142 chức danh nghề nghiệp viên chức; giảm 17 chứng chỉ theo tiêu chuẩn ngạch công chức và 87 chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức.

Báo cáo do Chánh văn phòng Bộ Nội vụ Vũ Đăng Minh trình bày cho thấy, Bộ Nội vụ đã tham mưu Ban Cán sự đảng Chính phủ trình Bộ Chính trị thông qua Đề án Cơ cấu Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 để trình Quốc hội khóa XV xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ nhất. Ngày 14/6 vừa qua, Bộ Nội vụ đã chính thức có tờ trình Chính phủ về việc này.

Bộ Nội vụ cũng đã đề xuất chủ trương giao biên chế và thực hiện tinh giản biên chế năm 2022 và các năm tiếp theo; đôn đốc các bộ, ngành, địa phương thực hiện các nghị định liên quan về tổ chức bộ máy, biên chế, tinh giản biên chế và vị trí việc làm; tích cực rà soát, đánh giá, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, ủy quyền cho các bộ, ngành, địa phương thuộc lĩnh vực nội vụ.

Việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế ở các bộ, ngành, địa phương bước đầu đáp ứng yêu cầu đổi mới, tạo cơ sở quan trọng hoàn thiện tổ chức bộ máy và nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị.

Các bộ, ngành đã tích cực rà soát, xây dựng phương án và đề xuất điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và kiện toàn cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ phù hợp với quy định tại Nghị định số 101/2020/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2016/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ) và ban hành Thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện thuộc phạm vi ngành, lĩnh vực quản lý, tạo cơ sở pháp lý cho việc kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy tại địa phương.

Các địa phương tích cực rà soát, ban hành Đề án sắp xếp lại, kiện toàn tổ chức bên trong các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện theo thẩm quyền được giao, xác định rõ lộ trình, đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ, chất lượng theo quy định.

Tuy nhiên, báo cáo cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế. Đáng chú ý, một số bộ quản lý công chức, viên chức chuyên ngành chưa kịp thời ban ban hành văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn về tiêu chuẩn chức danh công chức chuyên ngành, chức danh nghề nghiệp viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập.

Đặc biệt, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế chậm sửa đổi định mức học sinh/lớp, giáo viên/lớp tại các bậc học; định mức viên chức y tế/giường bệnh, viên chức y tế/dân số theo tinh thần Nghị quyết số 102/NQ-CP năm 2020 của Chính phủ làm cơ sở để bố trí biên chế, số người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp bảo đảm khoa học, sát với thực tế.

[Ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức Bộ Nội vụ]

Người đứng đầu các bộ, ngành và địa phương chưa tập trung chỉ đạo quyết liệt việc xây dựng mới hoặc sửa đổi, bổ sung vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức hành chính và đơn vị sự nghiệp theo quy định.

Cùng với đó, việc sắp xếp, tổ chức lại các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện và đơn vị sự nghiệp công lập còn chậm, chưa đạt được mục tiêu, yêu cầu của Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII đề ra do Lãnh đạo các bộ, ngành và địa phương chưa tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt.

Bo truong Noi vu: Muon tinh gian bien che phai giam duoc dau moi hinh anh 1Các điểm cầu dự Hội nghị. (Ảnh: Nguyễn Điệp/TTXVN)

“Vấn đề sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập vẫn còn chậm, lúng túng. Nơi nào sáng tạo, linh hoạt, năng động, tích cực, quyết tâm, quyết liệt thì nơi đó thực hiện rất tốt. Nơi nào thấy còn băn khoăn, còn chưa quyết liệt, chưa quyết tâm cao thì nơi đó chậm chạp. Cho nên, việc sắp xếp tổ chức bộ máy của chúng ta chưa tạo ra được sự nhận thức thống nhất, đồng bộ và quyết tâm, quyết liệt. Đây là tồn tại, hạn chế của một số địa phương,” Bộ trưởng Nội vụ nêu rõ.

Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà cho rằng bộ máy hiện nay còn quá cồng kềnh, tầng nấc trong tổ chức đầu mối bên trong. Các bộ và cơ quan ngang bộ cũng rất chồng chéo, tầng nấc. Nếu không giảm được đầu mối thì không thể tinh giản biên chế, nên việc giảm đầu mối gắn với giảm biên chế là một nguyên tắc, phải tập trung đột phá vấn đề này.

Trước mắt, vừa tập trung tinh gọn đầu mối bên trong của các bộ, ngành, đơn vị hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, vừa thay đổi mô hình quản lý, đẩy mạnh tự chủ và tự chịu trách nhiệm của các đơn vị sự nghiệp.

“Tới đây chúng tôi sẽ phải đột phá rất mạnh vào vấn đề sắp xếp tổ chức bên trong của các bộ, cơ quan ngang bộ, các đơn vị sự nghiệp và các đơn vị hành chính. Theo đó, cũng đột phá rất mạnh vào việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã. Tuy nhiên, sẽ phải có đề xuất sửa đổi, bổ sung để đáp ứng được yêu cầu sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, gắn với giảm biên chế để đáp ứng được yêu cầu phát triển,” người đứng đầu ngành Nội vụ khẳng định.

Bên cạnh đó, bà Phạm Thị Thanh Trà cũng chỉ ra rằng kỷ cương, kỷ luật hoạt động công vụ, công chức ở nhiều nơi chưa nghiêm và hiệu quả còn thấp; quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực còn nhiều hạn chế ở nhiều địa phương, nhất là tổ chức bộ máy, biên chế công chức, viên chức và quản lý tín ngưỡng, tôn giáo…

Dám nghĩ, dám làm, dám đột phá

Nêu lên một số nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm, Bộ trưởng Nội vụ cho rằng nhiệm vụ của ngành thời gian tới rất nặng nề, khó khăn và nhiều việc rất phức tạp, nhạy cảm.

Nếu không quyết tâm, nỗ lực và không năng động, sáng tạo sẽ không làm được. Toàn ngành cần lưu ý bám sát tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Chương trình hành động của Chính phủ, Bộ Nội vụ và địa phương để tập trung đổi mới nội dung, phương thức chỉ đạo, điều hành, bám sát thực tiễn địa phương, cơ sở, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá.

“Nếu chúng ta không dám nghĩ, dám làm, không dám đột phá thì sẽ không giải quyết được những vấn đề rất lớn mà Đảng, Nhà nước và xã hội đang mong đợi. Cần triển khai đồng bộ, toàn diện, quyết liệt, trọng tâm, trọng điểm, hiệu quả nhiệm vụ chính trị của bộ, ngành, để vừa đáp ứng được yêucầu nhiệm vụ trước mắt, cũng như có một tầm nhìn chiến lược lâu dài cho sự phát triển của ngành nội vụ, vì sự phát triển của ngành nội vụ tác động trực tiếp đến việc xây dựng một nền hành chính dân chủ, chuyên nghiệp, hiện đại, trong sạch, hiệu lực, hiệu quả,” Bộ trưởng lưu ý.

Để có một hệ thống công vụ, công chức đảm bảo theo đúng yêu cầu của tình hình mới, Bộ trưởng cho rằng toàn ngành phải đổi mới tư duy, đổi mới phương pháp, đổi mới phương thức chỉ đạo và điều hành.

Cùng với đó, cần tập trung cao độ, tiếp tục xây dựng và hoàn thiện thể chế, chính sách trên lĩnh vực của ngành, trên cơ sở vừa rà soát tổng thể các văn bản quy phạm pháp luật đã có nhằm tiếp tục bổ sung, tích hợp, hoàn thiện và tăng cường phân cấp, phân quyền, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; vừa xây dựng và hoàn thiện thể chế, chính sách mới, đáp ứng được yêu cầu của ngành, phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành khơi thông những điểm nghẽn, vướng mắc để thúc đẩy sự phát triển của ngành, nhất là trên các lĩnh vực khó là tổ chức bộ máy, biên chế, công vụ, công chức, thu hút và trọng dụng nhân tài, cải cách hành chính.

Đây là những vấn đề rất nhiều nút thắt, rào cản, cần tập trung thực hiện.

Các địa phương tập trung tham mưu cho Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân các cơ chế, chính sách để thực hiện các đột phá chiến lược trên lĩnh vực của ngành, thực hiện tốt việc quản lý công chức, viên chức, xây dựng nền công vụ, công chức hiện đại, chuyên nghiệp, năng động, hiệu lực, hiệu quả, qua đó sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính sự nghiệp, các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp cơ sở.

Tại Hội nghị, Bộ Nội vụ đã công bố tặng Bằng khen của Bộ trưởng Nội vụ cho 13 tập thể và 13 cá nhân thuộc Sở Nội vụ các địa phương đã có thành tích xuất sắc trong việc tham mưu tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026./.

Chu Thanh Vân (TTXVN/Vietnam+)