Trong bài đầu tiên “Chào lớp 1” của cuốn sách Tiếng Việt lớp 1 tập 1 của bộ sách này, ở mục 5, phần “Giới thiệu về các chữ cái”, sách đưa đủ 29 chữ cái trong bộ chữ cái của tiếng Việt, bao gồm cả chữ “p” và chữ “q.”

Tuy nhiên, trong tất cả các bài học của cuốn sách này đều không có chữ “p” và “q”. Các chữ cái này chỉ xuất hiện ở bài số 26 với vai trò là một phần cấu thành của chữ “ph” và chữ “qu”./.

(Vietnam+)