Cong doan phai la cau noi giua Dang va doan vien, nguoi lao dong hinh anh 1Quang cảnh Đại hội. (Ảnh: TTXVN)

Ngày 4/4, Đại hội Công đoàn Viên chức Việt Nam lần thứ V, nhiệm kỳ 2018-2023 đã khai mạc tại Hà Nội.

Dự Đại hội có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai; các Ủy viên Trung ương Đảng: Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Bùi Văn Cường; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành đoàn thể Trung ương.

Đại hội vinh dự đón nhận lẵng hoa chúc mừng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; Chủ tịch nước Trần Đại Quang; Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân.

Đại hội Công đoàn Viên chức Việt Nam lần thứ V, nhiệm kỳ 2018-2023 đã thông qua các nội dung: Tổng kết phong trào cán bộ, công chức, viên chức, lao động và hoạt động Công đoàn nhiệm kỳ 2013-2018; quyết định phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2018-2023; kiểm điểm hoạt động của Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức Việt Nam khóa IV, bầu Ban Chấp hành khóa V và bầu đoàn đại biểu Công đoàn Viên chức đi dự Đại hội XII Công đoàn Việt Nam; tham gia ý kiến đóng góp vào dự thảo Báo cáo của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XI; dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam trình Đại hội XII Công đoàn Việt Nam.

Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai gửi lời chúc mừng đến các đại biểu tham dự Đại hội; nhấn mạnh, với vị trí là tổ chức Công đoàn của các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị, Công đoàn Viên chức Việt Nam đã có những đóng góp thiết thực vào quá trình phát triển đất nước, tham gia hoạch định và tổ chức thực thi chính sách kinh tế-xã hội, an ninh-quốc phòng, đối ngoại...

Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai cho rằng, nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2018-2023 đang đặt ra những yêu cầu mới đối với Công đoàn Viên chức Việt Nam gắn với trách nhiệm mà Đảng, Nhà nước giao cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Trên cơ sở những mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra cho giai đoạn tới, Trưởng ban Dân vận Trương Thị Mai đề nghị Đại hội quan tâm đến công tác tuyên truyền, thường xuyên cập nhật thông tin, nâng cao nhận thức, hiểu biết sâu sắc về đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nêu cao vai trò của Công đoàn Viên chức Việt Nam trong hệ thống chính trị, của từng tổ chức Công đoàn; đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động nhằm thực hiện có hiệu quả hơn chức năng đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

[Ngày làm việc đầu tiên Đại hội Công đoàn Viên chức Việt Nam lần thứ V]

Công đoàn Viên chức Việt Nam tiếp tục thực hiện hiệu quả Cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo” gắn với việc “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh,” thường xuyên và tích cực tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước trong sạch, vững mạnh, đặc biệt phát huy vai trò của cán bộ, công chức, đoàn viên Công đoàn trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ.”

Bên cạnh đó, Công đoàn các cấp cần quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực, trình độ cho đội ngũ cán bộ Công đoàn để thực hiện tốt nhiệm vụ trong tình hình mới, tổ chức Công đoàn phải thực sự là cầu nối giữa Đảng và đoàn viên, người lao động, là chỗ dựa vững chắc của Nhà nước.

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Bùi Văn Cường đánh giá cao những hoạt động của Công đoàn Viên chức. Với phương châm hướng hoạt động Công đoàn về cơ sở, Công đoàn viên chức các cấp đã tập trung đổi mới phương pháp, nội dung với các hoạt động thiết thực nhằm chăm lo, nâng cao đời sống mọi mặt cho cán bộ, đoàn viên, từ đó nâng cao hiệu quả, phát huy vai trò, chức năng và từng bước khẳng định vị thế của tổ chức Công đoàn.

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nhấn mạnh, nhiệm kỳ tới, Công đoàn Viên chức Việt Nam cần vận động cán bộ, đoàn viên nêu cao đạo đức công vụ, phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung đầu tư trí tuệ, tích cực thực hiện tốt vai trò đại diện, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của cán bộ, đoàn viên; triển khai đảm bảo lợi ích, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên Công đoàn; tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp hoạt động của Công đoàn, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Ban Chấp hành, để các hoạt động của Công đoàn thiết thực, gắn bó mật thiết hơn nữa với đoàn viên, phù hợp với điều kiện ở cơ sở.

Trước tình hình mới, đội ngũ cán bộ Công đoàn, nhất là cán bộ Công đoàn chuyên trách phải có bản lĩnh, trí tuệ, chuyên nghiệp, tâm huyết, trách nhiệm. Vì vậy, Công đoàn Viên chức Việt Nam phải tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng đào tạo, đa dạng hóa các hình thức đào tạo, nâng cao chất lượng toàn diện đội ngũ cán bộ Công đoàn.

Báo cáo tại Đại hội cho biết tính đến hết năm 2017, số lượng cán bộ, công chức, viên chức, lao động trong các đơn vị có Công đoàn trực thuộc Công đoàn Viên chức Việt Nam là 83.412 người, trong đó nữ chiếm 44,8%; số làm việc trong các cơ quan hành chính là 54.810 người, số làm việc trong các đơn vị sự nghiệp là: 15.286 người; số làm việc trong các doanh nghiệp là 12.470 người.

Trong nhiệm kỳ qua, các cấp Công đoàn Viên chức Việt Nam đã hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ và thực hiện đạt 10 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội IV Công đoàn Viên chức Việt Nam và Nghị quyết Đại hội XI Công đoàn Việt Nam đề ra.

Trong 5 năm, cán bộ, công chức, viên chức, thuộc Công đoàn Viên chức Việt Nam đã tham mưu với các cấp cắt giảm hơn 2.000 thủ tục hành chính, góp phần từng bước khắc phục tệ quan liêu, cửa quyền, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước.

Việc giám sát, kiểm tra thực hiện Bộ luật Lao động, Luật Công đoàn và các chế độ, chính sách liên quan đến người lao động được tăng cường; trên 1.500 cuộc kiểm tra được tiến hành ở các cấp; tổ chức 12 cuộc tư vấn pháp luật cho trên 2.000 lao động tại các doanh nghiệp.

Đại hội đề ra nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ tới tiếp tục nâng cao chất lượng tham mưu, nghiên cứu xây dựng chính sách pháp luật; thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho cán bộ, công chức, viên chức và đoàn viên Công đoàn.

Công đoàn Viên chức Việt Nam đẩy mạnh chăm lo lợi ích thiết thực cho đoàn viên; tăng cường công tác thông tin tuyên tuyền, giáo dục góp phần nâng cao trình độ, năng lực, phẩm chất cho cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

Các cấp Công đoàn đổi mới và nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua, đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức vững mạnh.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Khóa V gồm 38 đồng chí; bầu 7 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết dự Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2018-2023.

Tiên phong trong công tác tuyên truyền, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm

Trong tham luận gửi tới Đại hội, nhiều đại biểu cho rằng, tổ chức Công đoàn có vai trò rất quan trọng trong các hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức, cũng như phong trào thi đua yêu nước.

Chủ tịch Công đoàn Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) Đinh Đăng Quang kỳ vọng Công đoàn Viên chức Việt Nam sẽ có bước đổi mới đột phá trong nhiệm kỳ tới, đặc biệt là sự tham gia của tổ chức Công đoàn vào công tác tuyên truyền, đóng góp thiết thực, hiệu quả vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của mỗi cơ quan đơn vị.

Chủ tịch Công đoàn TTXVN khẳng định, tuyên truyền giáo dục là một trong các chức năng quan trọng của tổ chức Công đoàn. Thông qua công tác tuyên truyền giáo dục sẽ giúp cán bộ, công chức, viên chức lao động, đoàn viên Công đoàn hiểu và nhận thức đúng đắn về lập trường, quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước trong từng thời kỳ cách mạng, nhất là trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước hiện nay. Từ nhận thức đúng thì hành động thực hiện của mỗi cá nhân mới đúng, mới có thể vượt qua được những khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Công đoàn TTXVN đã chỉ đạo các Công đoàn cơ sở trực thuộc phối hợp với các đơn vị chuyên môn, người sử dụng lao động đổi mới cả về nội dung và hình thức, biện pháp truyền tải, đồng thời đa dạng hóa, quần chúng hóa hoạt động để sát với nhu cầu, nguyện vọng của từng đối tượng, thu hút đông đảo đoàn viên, công nhân viên chức lao động tham gia.

Những năm qua, Công đoàn TTXVN đã phát động nhiều phong trào thi đua gắn với các chủ đề thiết thực của "Năm vì lợi ích đoàn viên Công đoàn 2017" do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động như: Hưởng ứng Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động lần thứ Nhất năm 2017, hoạt động kỷ niệm ngày Quốc tế Lao động 1/5, Tháng Công nhân; tăng cường thông tin trong các chương trình thời sự và chương trình “Truyền hình Công đoàn Việt Nam” vào tối Chủ nhật hàng tuần trên sóng Truyền hình Thông tấn; các phong trào đặc thù “Tin hay ảnh đẹp”, “Thực hành tiết kiệm trong chi tiêu”, “An toàn trong sản xuất” tại các doanh nghiệp sản xuất…

Đại diện cho hơn 3.400 công nhân, viên chức, người lao động của Đài Tiếng nói Việt Nam, ông Dương Hồng Hải, Phó Chủ tịch Công đoàn Đài Tiếng nói Việt Nam mong muốn hoạt động tổ chức Công đoàn Viên chức Việt Nam ngày càng đổi mới hơn nữa; có những hoạt động thiết thực, quan tâm nhiều hơn đến đời sống của người lao động, các đối tượng đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn.

Mục tiêu đặt ra của thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2017 là đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong mọi lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội, tạo chuyển biến rõ rệt trong công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí với những kết quả cụ thể; tập trung xây dựng các giải pháp quyết liệt để nâng cao hiệu quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phát huy cao nhất mọi nguồn lực để thực hiện các mục tiêu tăng trưởng, phát triển kinh tế, ổn định đời sống của nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội.

Phó Chủ tịch Công đoàn Đài Tiếng nói Việt Nam Dương Hồng Hải cho biết: Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2017 là yếu tố quan trọng góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2017 và tạo cơ sở để hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu của Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2020.

Trên tinh thần đó, Công đoàn Đài Tiếng nói Việt Nam cũng đã triển khai phong trào thi đua thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong toàn bộ hệ thống Công đoàn cơ sở và được quán triệt từ chủ trương, đường lối, cơ chế, chính sách cho đội ngũ đoàn viên Công đoàn là cán bộ quản lý và toàn thể đoàn viên Công đoàn của đơn vị.

Để nâng cao vai trò của Công đoàn trong hoạt động này, theo Phó Chủ tịch Công đoàn Đài Tiếng nói Việt Nam, kế hoạch thực hiện cần phải có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành, cơ quan, tổ chức; phải có sự vào cuộc, giám sát của các tổ chức thanh tra nhân dân các cấp để đảm bảo tính dân chủ, công khai...

Đối với Đài Tiếng nói Việt Nam, việc thực hiện chương trình tiết kiệm, chống lãng phí được Công đoàn quán triệt từ những việc nhỏ nhất như tiết kiệm điện, thiết bị văn phòng phẩm đến các hoạt động nghề nghiệp, tổ chức hội thảo, hội nghị...

Để việc thực hiện thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đi vào thực chất, mỗi đơn vị cần đề cao trách nhiệm của người đứng đầu; kịp thời biểu dương, khen thưởng những gương điển hình trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và nhân rộng những điển hình này bởi theo lãnh đạo Công đoàn Cơ quan Đài Tiếng nói Việt Nam, một tấm gương cụ thể sẽ có ảnh hưởng rộng lớn hơn, sức lan tỏa hơn những lời hô hào.

Đồng tình với hướng hoạt động trên, Chủ tịch Công đoàn TTXVN Đinh Đăng Quang cho biết, việc tham gia cải cách hành chính, đấu tranh chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đã được Hãng Thông tấn quốc gia phổ biến quán triệt trong Hội nghị giao ban ngành, các Hội nghị của cơ quan.

Từ đó được cụ thể hóa bằng văn bản phổ biến xuống các đơn vị trong toàn ngành hưởng ứng và thực hiện đạt được kết quả tốt. Kết quả cho thấy, nhiều đơn vị đã phát động và xây dựng phong trào thi đua một cách bài bản theo kế hoạch, mục tiêu cụ thể từ các tổ, bộ phận Công đoàn, đi vào thực chất, gắn chặt với việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, nhiệm vụ chính trị.

Để hoạt động của tổ chức Công đoàn đem lại hiệu quả cao, lãnh đạo Công đoàn TTXVN cho rằng, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Công đoàn Viên chức Việt Nam cần tăng cường công tác tập huấn đối với cán bộ chuyên trách và kiêm nhiệm Công đoàn ở các cơ quan, đơn vị; tổ chức thêm các hoạt động mang tính định hướng, trao đổi kinh nghiệm hay, giải pháp tốt trong công tác Công đoàn giữa các đơn vị trực thuộc Công đoàn cấp trên quản lý./.


Đỗ Bình (TTXVN/Vietnam+)