HOSE duy tri dien kiem soat doi voi co phieu OGC va TTF hinh anh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) vừa thông báo tiếp tục giữ nguyên diện kiểm soát đối với cổ phiếu OGC của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương và cổ phiếu TTF của Công ty cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành.

Trước đó, cổ phiếu OGC của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương bị HOSE bị đưa vào diện kiểm soát kể từ ngày 21/4/2017 do lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2015, lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ năm 2016 và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2016 là số âm.

Ngày 26/8/2020, HOSE đã nhận được báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên năm 2020 của Tập đoàn Đại Dương. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ 6 tháng đầu năm 2020 là 44 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến ngày 30/6/2020 là âm 2.722 tỷ đồng và vẫn còn vấn đề ngoại trừ được nhấn mạnh là đã tồn tại trước đây.

Mặc dù kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2020 của Tập đoàn Đại Dương tiếp tục có lãi nhưng HOSE vẫn tiếp tục giữ nguyên diện kiểm soát đối với cổ phiếu OGC do lỗ lũy kế nhiều (lỗ 2.722 tỷ đồng trên 3.000 tỷ đồng vốn góp chưa bao gồm ảnh hưởng của các vấn đề ngoại trừ); đồng thời những vấn đề ngoại trừ trên báo cáo tài chính soát xét tồn tại đã lâu và công ty vẫn chưa khắc phục.

Việc xem xét hướng xử lý tiếp theo đối với cổ phiếu OGC sẽ căn cứ vào báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương.

Còn cổ phiếu TTF bị nằm trong diện kiểm soát từ ngày 6/5/2019 do lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2019 và lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ năm 2019 là số âm.

Ngày 29/8/2020, HOSE đã nhận được báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2020 của Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành.

Lợi nhuận sau thuế của cổ đông ở công ty mẹ trên báo cáo tài chính hợp nhất là 53,2 tỷ đồng, lỗ lũy kế tại ngày 30/6/2020 là 2.965 tỷ đồng. Ngoài ra, kiểm toán viên cũng đưa ra ý kiến nhấn mạnh về khả năng hoạt động liên tục của nhóm công ty.

Mặc dù kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2020 của Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành có lãi nhưng công ty đang lỗ lũy kế lớn tương đương 95% vốn điều lệ của doanh nghiệp và chưa khắc phục được tình trạng vốn chủ sở hữu âm. Do vậy, HOSE tiếp tục giữ nguyên diện kiểm soát đối với cổ phiếu TTF.

Cùng ngày, HOSE cũng thông báo duy trì diện cảnh báo đối với cổ phiếu TGG của Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Trường Giang. Trước đó, TGG bị đưa vào diện cảnh báo kể từ ngày 31/3/2020.

[Hàng loạt mã chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ trên HOSE]

Ngày 14/8/2020, HOSE đã nhận được báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2020 của công ty, với lợi nhuận sau thuế 6 tháng âm 3,83 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến ngày 30/6/2020 là 4,96 tỷ đồng.

Do hoạt động kinh doanh chính của công ty có dấu hiệu tiếp tục đi xuống (6 tháng đầu năm 2020 lỗ) nên HOSE tiếp tục giữ nguyên diện cảnh báo đối với cổ phiếu TGG.

Việc xem xét hướng xử lý tiếp theo đối với cổ phiếu TGG sẽ căn cứ vào báo cáo kiểm toán năm 2020 của Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Trường Giang./.

H.Chung (TTXVN/Vietnam+)