Ke hoach tong ket 10 nam thi hanh Luat Hop tac xa nam 2012 hinh anh 1Chăm sóc đàn gà đẻ trứng tại trang trại liên kết của Hợp tác xã Chăn nuôi Đông Lỗ, xã Đông Lỗ, huyện Ứng Hòa, Hà Nội. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái, Trưởng Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã đã ký ban hành Quyết định 76/QĐ-BCĐĐMPTKTTTHTX về việc ban hành Kế hoạch tổng kết 10 năm thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012.

Mục đích là nhằm tổng kết, đánh giá những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân từ đó rút ra bài học kinh nghiệm trong tổ chức thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012; đề xuất, kiến nghị các giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về kinh tế tập thể, hợp tác xã, kiến nghị Chính phủ, Quốc hội sửa đổi, bổ sung Luật Hợp tác xã và hoàn thiện các văn bản pháp luật đáp ứng yêu cầu thực tiễn về phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã.

[Làm gì để kinh tế tập thể có thể bắt nhịp thị trường?]

Một mục đích nữa là triển khai thực hiện đồng bộ Kết luận số 70-KL/TW ngày 9/3/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, Nghị quyết số 34/NQ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về việc ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện kết luận số 70-KL/TW ngày 9/3/2020 của Bộ Chính trị.

Theo Kế hoạch, tổng kết thi hành Luật Hợp tác xã tập trung vào các nội dung cơ bản: tình hình xây dựng, ban hành, tuyên truyền, phổ biến Luật Hợp tác xã và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Hợp tác xã của các bộ, ngành, địa phương; tình hình tổ chức bộ máy của các cơ quan quản lý nhà nước về kinh tế tập thể, hợp tác xã; tình hình tổ chức thực hiện công tác quản lý nhà nước về kinh tế tập thể, hợp tác xã, bao gồm: đăng ký, báo cáo, thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm...; tình hình thực hiện các chính sách hỗ trợ, ưu đãi của Nhà nước, tình hình hợp tác quốc tế; tình hình phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã kể từ khi Luật Hợp tác xã năm 2012 có hiệu lực thi hành.

Bên cạnh đó, đánh giá những kết quả đạt được, các tồn tại, hạn chế, chưa thống nhất, đồng bộ của Luật Hợp tác xã năm 2012 trong hệ thống pháp luật; rút ra những nguyên nhân, bài học kinh nghiệm và đề xuất, kiến nghị các giải pháp tháo gỡ khó khăn, phát huy những kết quả đạt được, nâng cao hiệu quả thi hành Luật Hợp tác xã; kiến nghị hoàn thiện đồng bộ hệ thống pháp luật, thể chế phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã.

Đồng thời, đề xuất, kiến nghị sửa đổi, bổ sung các nội dung của Luật Hợp tác xã và các văn bản pháp luật có liên quan.

Thời gian xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch Tổng kết thi hành Luật Hợp tác xã từ tháng 7/2021 đến tháng 12/2021.

Cụ thể, từ tháng Bảy đến tháng 10/2021, tổng kết tại các bộ, cơ quan, địa phương.

Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tiến hành tổng kết thi hành Luật và tổ chức Hội nghị tổng kết thi hành Luật ở 2 cấp: Cấp huyện trong tháng 9/2021; cấp tỉnh trong tháng 10/2021.

Từ tháng 7 đến tháng 10/2021 khảo sát thực tế và xây dựng báo cáo chuyên đề. Từ tháng 10 đến tháng 12/2021, tổng kết toàn quốc.

Phó Thủ tướng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo) quyết định ban hành Đề cương và Danh mục Báo cáo chuyên đề tổng kết 10 năm thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012./.

(TTXVN/Vietnam+)