Ong Vo Van Thuong lam viec voi VOV ve cong tac phong chong tham nhung hinh anh 1Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Thực hiện chương trình công tác năm 2019 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng (Ban Chỉ đạo), chiều 15/10, tại Hà Nội, Đoàn công tác do ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng làm Trưởng đoàn, đã làm việc với lãnh đạo Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) về nội dung kiểm tra, đôn đốc công tác phòng chống tham nhũng.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng đánh giá Báo cáo kết quả công tác phòng, chống tham nhũng của Đài Tiếng nói Việt Nam đã cơ bản đáp ứng yêu cầu đề ra, tạo điều kiện để có nhận xét và đánh giá cụ thể.

Với thời gian kiểm tra giám sát công tác phòng chống tham nhũng của Đài Tiếng nói Việt Nam từ ngày 16/12/2018 đến ngày 20/7/2019, Đảng ủy, Ban Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời xây dựng, ban hành kế hoạch phòng chống tham nhũng của đơn vị, trong đó chú trọng tới kế hoạch triển khai nghiêm túc các quy định của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác phòng chống tham nhũng, đề cao ý thức trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị. Việc này được thể hiện qua các văn bản, quy định, quy chế cụ thể của Đài Tiếng nói Việt Nam. Qua đó, công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc về phòng chống tham nhũng của đơn vị bước đầu được quan tâm thực hiện sát sao, kỹ lưỡng.

Với vị trí, vai trò và trách nhiệm của một cơ quan báo chí chính trị chủ lực, Đài Tiếng nói Việt Nam đã thực hiện tốt công tác thông tin tuyên truyền về phòng chống tham nhũng, phát huy được lợi thế của Đài tiếng nói quốc gia, một cơ quan báo chí đa phương tiện. Nội dung thông tin của Đài tập trung tuyên truyền đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về phòng chống tham nhũng, lãng phí, gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng về: "Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến," "tự chuyển hóa" trong nội bộ"; Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" và các quy định về xây dựng Đảng, đặc biệt là các quy định liên quan đến trách nhiệm người đứng đầu.

Đài cũng đẩy mạnh các tuyến thông tin tuyên truyền các điển hình tiên tiến trong các lĩnh vực kinh tế, quốc phòng, an ninh, đối ngoại từ cơ sở đến Trung ương. Các tác phẩm của Đài Tiếng nói Việt Nam đều đề cập đến những vấn đề "nóng," được dư luận xã hội quan tâm; cách thể hiện mang góc nhìn toàn diện, tính chiến đấu cao, gợi mở nhiều vấn đề, giải pháp mới.

[Nâng cao trách nhiệm, đạo đức nhà báo khi tham gia mạng xã hội]

Đài đã quan tâm và thực hiện nhiều giải pháp phòng ngừa tham nhũng trong nội bộ, chú trọng rà soát sửa đổi, bổ sung, ban hành các quy định mới về chế độ, tiêu chuẩn phù hợp với quy định của pháp luật và yêu cầu của Đảng. Điều này thể hiện qua quá trình công khai minh bạch trong đào tạo, bổ nhiệm luân chuyển cán bộ đi thường trú ở nước ngoài...

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng đã nêu một số yêu cầu đối với Đảng ủy, Ban Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam thời gian tới.

Đài cần phát huy tối đa công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng trên tinh thần: không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai, công việc gì. Đây cũng là tư tưởng chỉ đạo cho tất cả các cơ quan báo chí.

Với đặc thù là cơ quan có số lượng cán bộ công nhân viên chức lớn, trải dài từ Bắc tới Nam, một số đơn vị ở nước ngoài, Đảng ủy, Ban Giám đốc đơn vị cần quán triệt sâu rộng tới toàn thể cán bộ, công nhân viên chức về các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về phòng chống tham nhũng.

Cùng với đó, với vai trò là đài phát thanh quốc gia, cơ quan truyền thông đa phương tiện, Đài Tiếng nói Việt Nam cần triển khai tốt công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng trên tất cả các lĩnh vực, các khâu, các cấp, các địa bàn.

"Điều này đòi hỏi sự tỉnh táo, tính chiến đấu của người phóng viên, đảng viên; đồng thời cần thu thập được chứng cứ khách quan và chính xác, lý luận sắc bén, căn cứ vào các chủ trương Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Tuy nhiên, không được cố tình làm giảm nhẹ nhưng cũng không được đẩy lên quá bản chất vấn đề. VOV không có "vùng cấm" trong việc đấu tranh phòng chống tham nhũng," Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng nhấn mạnh.

Đề nghị Đài Tiếng nói Việt Nam tiếp tục phát huy kênh thông tin của đơn vị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng nhấn mạnh Đài cần tận dụng nhiều hơn nữa các loại hình báo chí trong đấu tranh phòng chống tham nhũng, kết hợp chặt chẽ với Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Đặc biệt, Đài cần chú trọng hơn trong công tác kiểm tra, giám sát nội bộ để kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý hành vi tiêu cực ngay trong cơ quan; chú ý tới các quy định, quy chế xây dựng tin bài, hoàn thiện các quy định liên quan tới công tác tổ chức cán bộ; tăng cường công khai, minh bạch trong cơ quan.

Ong Vo Van Thuong lam viec voi VOV ve cong tac phong chong tham nhung hinh anh 2Ông Nguyễn Thế Kỷ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Đài tiếng nói Việt Nam phát biểu. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Nguyễn Thế Kỷ phát biểu tiếp thu chỉ đạo của Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng tại buổi làm việc; đồng thời khẳng định quyết tâm thực hiện tốt hơn nữa công tác phòng chống tham nhũng trong thời gian tới.

Báo cáo kết quả công tác phòng, chống tham nhũng từ 16/12/2018 đến 20/7/2019 của Đài Tiếng nói Việt Nam, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Trần Minh Hùng cho biết để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, Đảng ủy, Ban Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam luôn coi trọng việc quán triệt, triển khai thực hiện chủ trương, đường lối, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, trong đó có nội dung về công tác phòng chống tham nhũng đến từng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động.

Đài đã nghiêm túc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) và Kết luận số 10 KL/TW ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa X về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí."

Đảng ủy, lãnh đạo Đài Tiếng nói Việt Nam luôn coi công tác đôn đốc, kiểm tra, giám sát là nhiệm vụ then chốt và thường xuyên. Thường trực Đảng ủy, lãnh đạo Đài mặc dù luôn phải giải quyết cùng lúc nhiều công việc quan trọng nhưng vẫn dành thời gian thích hợp để trực tiếp thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giám sát các đơn vị trực thuộc.

Công tác quản lý, giáo dục cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền được làm thường xuyên, chặt chẽ. Trong công tác thông tin, tuyên truyền về phòng chống tham nhũng, lãng phí, lãnh đạo Đài luôn chủ động khoanh vùng, chỉ rõ những lĩnh vực, khu vực, đối tượng có nguy cơ phát sinh tiêu cực, tham nhũng; chỉ đạo tăng cường lượng tin bài, phóng sự, chương trình... có nội dung đi sâu vào công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí. Nhiều tác phẩm của Đài về đấu tranh phòng chống tham nhũng đã được đánh giá cao và giành được một số giải thưởng báo chí./.

Thu Phương (TTXVN/Vietnam+)