Trong khuôn khổ chuyến thăm hữu nghị chính thức Cộng hòa Cuba, sáng 9/4 (theo giờ địa phương), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến dâng hoa tại Tượng đài Hồ Chí Minh.

Cùng tham dự có ông Jose Ramon Balaguer, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, cùng đông đảo dân cư, học sinh ở khu Acapulco.

Sau khi nghe giới thiệu về quá trình xây dựng Tượng đài Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã gặp gỡ thân mật, nói chuyện với đông đảo người dân và học sinh khu Acapulco, thủ đô Havana, về Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, danh nhân văn hóa thế giới, kết tinh của trí tuệ, bản lĩnh, khí phách và tâm hồn Việt Nam.

Tổng Bí thư cảm ơn Đảng, Nhà nước và nhân dân Cuba đã dựng Tượng đài Hồ Chí Minh trong lòng thủ đô Havana, coi đây là minh chứng sống động cho thấy Hồ Chí Minh, Việt Nam luôn luôn trong trái tim của nhân dân Cuba anh em.

Tại khu Acapulco, chính quyền, đoàn thể, Chi hội hữu nghị Cuba-Việt Nam đã có nhiều hoạt động chăm sóc, giữ gìn cảnh quan khu vực Tượng đài Hồ Chí Minh, cũng là giữ gìn, phát huy tình cảm đoàn kết, hữu nghị đặc biệt Việt Nam-Cuba. Tại đây, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã trao Huy hiệu Hồ Chí Minh và tặng quà cho người dân khu Acapulco.

Tiếp đó, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến thăm và nói chuyện với cán bộ, học viên Trường Đảng cao cấp Nico Lopez - một trung tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quan trọng của Trung ương Đảng Cộng sản Cuba.

Cùng tham dự buổi nói chuyện, về phía Việt Nam có ông Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; ông Hoàng Bình Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương; ông Phạm Bình Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; ông Trần Quốc Vượng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương. Về phía Cuba có ông Esteban Lazo Hernández, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhà nước; bà Rosario Penton, Giám đốc Trường Đảng cao cấp Nico Lopez, cùng đông đảo cán bộ, học viên nhà trường.

Với chủ đề "Chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội - nhìn từ thực tiễn Việt Nam," bài nói chuyện của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đề cập 4 nội dung cơ bản: Chủ nghĩa xã hội là gì? Con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Làm thế nào để đi lên chủ nghĩa xã hội? Và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam đang đặt ra những vấn đề gì?

Trong bài phát biểu, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội là đường lối cơ bản, xuyên suốt của cách mạng Việt Nam và cũng là điểm cốt yếu trong di sản tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ngay khi mới ra đời và trong suốt quá trình đấu tranh cách mạng, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn luôn khẳng định Chủ nghĩa xã hội là mục tiêu, lý tưởng của Đảng Cộng sản và nhân dân Việt Nam; đi lên chủ nghĩa xã hội là yêu cầu khách quan, là con đường tất yếu của cách mạng Việt Nam.

Trải qua các thời kỳ lịch sử, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn khẳng định quyết tâm xây dựng đất nước Việt Nam theo con đường xã hội chủ nghĩa trên nền tảng chủ nghĩa Marx-Lenin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Mới đây, tại Đại hội toàn quốc lần thứ XI (tháng 1/2011), trong Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011), Đảng Cộng sản Việt Nam một lần nữa khẳng định: "Đi lên chủ nghĩa xã hội là khát vọng của nhân dân ta, là sự lựa chọn đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, phù hợp với xu thế phát triển của lịch sử."

Việt Nam cũng đã từng bước hoàn thiện đường lối, quan điểm xây dựng chủ nghĩa xã hội theo đúng quy luật chung, đồng thời phù hợp với điều kiện cụ thể của Việt Nam. Trong những năm tiến hành công cuộc đổi mới, từ tổng kết thực tiễn và nghiên cứu lý luận, Đảng Cộng sản Việt Nam từng bước nhận thức ngày càng đúng đắn hơn, sâu sắc hơn về chủ nghĩa xã hội và thời kỳ quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội.

Tổng Bí thư nêu rõ Xã hội xã hội chủ nghĩa mà nhân dân Việt Nam đang phấn đấu xây dựng là một xã hội dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; do nhân dân làm chủ; có nền kinh tế phát triển cao, dựa trên lực lượng sản xuất hiện đại và quan hệ sản xuất tiến bộ phù hợp; có nền văn hoá tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc; con người có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, có điều kiện phát triển toàn diện; các dân tộc trong cộng đồng Việt Nam bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng và giúp đỡ nhau cùng phát triển; có Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân do Đảng Cộng sản lãnh đạo; có quan hệ hữu nghị và hợp tác với các nước trên thế giới.

Để thực hiện được mục tiêu đó, Việt Nam đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước gắn với phát triển kinh tế tri thức; phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; xây dựng nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc, xây dựng con người, nâng cao đời sống nhân dân, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội; bảo đảm vững chắc quốc phòng và an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội; thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, thực hiện đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường và mở rộng mặt trận dân tộc thống nhất; xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân; xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Chia sẻ những thành tựu, kinh nghiệm sau 25 năm tiến hành công cuộc đổi mới ở Việt Nam, Tổng Bí thư khẳng định: “Những thành tựu đổi mới tại Việt Nam đã chứng minh rằng phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa không những có hiệu quả tích cực về kinh tế mà còn giải quyết được các vấn đề xã hội tốt hơn nhiều so với các nước tư bản chủ nghĩa có cùng mức phát triển kinh tế. Đó là sự ưu việt, là sức sống thực tiễn của chủ nghĩa xã hội !”

Tổng Bí thư chỉ rõ Việt Nam đổi mới giành được nhiều thành tựu mới và tiếp tục vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội. Cuba vẫn hiên ngang đứng vững, vẫn là tấm gương sáng về tiến bộ và công bằng xã hội, về đoàn kết quốc tế, về tinh thần bất khuất vì tự do cho các dân tộc và phẩm giá con người. Và những bước tiến cách mạng đang diễn ra ở Venezuela, Bolivia, Ecuador,... cùng sự lớn mạnh của các phong trào cánh tả tại nhiều nước Mỹ Latinh khác thể hiện trào lưu hướng tới chủ nghĩa xã hội đang nổi lên mạnh mẽ tại Tây Bán cầu. Các nước xã hội chủ nghĩa khác tại châu Á vẫn tiếp tục con đường tiến lên phía trước.

Nhiều đảng cánh tả, các phong trào nhân dân tiến bộ các nước tại các châu lục ngày càng giương cao khẩu hiệu đấu tranh vì chủ nghĩa xã hội và xác định ngày càng rõ rằng đây là sự lựa chọn duy nhất đúng để vượt qua những bế tắc của mô hình phát triển đang khủng hoảng hiện nay. Đó là những bằng chứng đầy khích lệ về sức sống của chủ nghĩa xã hội.

Tổng Bí thư vui mừng được biết, Đảng Cộng sản Cuba tại Đại hội VI vừa qua đã có những quyết sách chiến lược quan trọng để tạo động lực mới phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân; tin tưởng sâu sắc rằng, nhân dân Cuba dũng cảm, anh hùng trong chiến đấu, bảo vệ Tổ quốc, sáng tạo và năng động trong xây dựng đất nước nhất định sẽ đạt được những thành tựu to lớn, đưa Cuba vượt qua những khó khăn trên con đường phát triển, nhất định sẽ xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội ở Cuba, vì tự do và hạnh phúc của nhân dân Cuba anh em.

Tổng Bí thư mong muốn, hai Đảng và hai nước Việt Nam-Cuba sẽ tiếp tục cùng sát cánh bên nhau vững bước trên con đường vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

Tổng Bí thư cũng đã dành thời gian trả lời các câu hỏi của các giáo sư, cán bộ và học viên nhà trường về kinh nghiệm của Đảng Cộng sản Việt Nam trong việc kiểm soát chính sách kinh tế; làm thế nào để chống lại các thách thức của thế giới hiện đại ngày nay; hạn chế những ảnh hưởng tiêu cực từ khủng hoảng tài chính và suy giảm kinh tế toàn cầu trong tiến trình hội nhập...

Nhân dịp này, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã trao tặng Trường Đảng cao cấp Nico Lopez bức tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh bằng đồng./.

(TTXVN)