Theo báo cáo của Vụ Kế hoạch-Đầu tư (Bộ Giao thông Vận tải), quý 1/2022, bộ này đã giải ngân khoảng 7.492 tỷ đồng, đạt 17,6% kế hoạch đã giao chi tiết và 14,7% tổng kế hoạch được Thủ tướng Chính phủ giao.

Cụ thể, các dự án cao tốc Bắc-Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020 dự kiến giải ngân gần 2.300 tỷ đồng; dự án ODA dự kiến giải ngân khoảng 730 tỷ đồng; dự án quan trọng, cấp bách giải ngân được khoảng 390 tỷ đồng; các dự án giao thông trong nước khác dự kiến giải ngân được khoảng 960 tỷ đồng...

Theo kế hoạch các chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án đã đăng ký, trong quý 2/2022, khối lượng giải ngân ngành Giao thông Vận tải khoảng 11.140 tỷ đồng. Lũy kế giải ngân đến hết quý 2/2022 đạt khoảng 18.500 tỷ đồng, đạt gần 37% kế hoạch.

Để đẩy mạnh giải ngân vốn, Vụ Kế hoạch-Đầu tư đề nghị đối với các dự án đang thi công, đặc biệt là nhóm các dự án có khối lượng thực hiện lớn như cao tốc Bắc-Nam, cao tốc Mỹ Thuận-Cần Thơ, Thủ tướng Chính phủ đã có chỉ đạo rút ngắn thời gian thực hiện, các chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án cần chỉ đạo các nhà thầu, tư vấn thi công 3 ca tại hiện trường, đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân dự án.

[Bộ GTVT phấn đấu giải ngân hơn 50.300 tỷ đồng trong năm 2022]

Đối với các dự án khởi công mới đã được giao vốn, Vụ Kế hoạch-Đầu tư yêu cầu đơn vị thực hiện cũng cần khẩn trương đẩy nhanh tiến độ đấu thầu, ký hợp đồng để tạm ứng, phối hợp chặt chẽ với các địa phương để giải ngân giải phóng mặt bằng.

Trong năm 2022, Bộ Giao thông Vận tải được Thủ tướng Chính phủ giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Nhà nước là 50.328 tỷ đồng bao gồm 4.877 tỷ đồng vốn nước ngoài và 45.451 tỷ đồng vốn trong nước.

Đến nay, Bộ Giao thông Vận tải đã thực hiện giao chi tiết kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Nhà nước cho các chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án tổng số 41.955 tỷ đồng, đạt 83,4%, trong đó đã phân bổ 100% vốn nước ngoài và 81,6% vốn trong nước (37.078 tỷ đồng)./.

Việt Hùng (Vietnam+)