Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội vừa có văn bản gửi Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Uỷ ban nhân dân các tỉnh thành về việc hướng dẫn cụ thể việc tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất.

Hướng dẫn này được thực hiện dựa trên Nghị quyết về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 của Chính phủ.

Theo đó, người sử dụng lao động phải không bố trí được việc làm cho người lao động, trong đó số lao động thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội phải tạm thời nghỉ việc từ 50% tổng số lao động có mặt trước khi tạm dừng sản xuất kinh doanh trở lên; hoặc bị thiệt hại trên 50% tổng giá trị tài sản do thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh, mất mùa gây ra (không kể giá trị tài sản là đất); hoặc đã đóng đủ bảo hiểm xã hội đến hết tháng 1/2020 và bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 dẫn đến phải giảm từ 50% lao động tham gia bảo hiểm xã hội trở lên tại thời điểm có văn bản đề nghị so với thời điểm tháng 1/2020.

[Tăng cường hỗ trợ các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19]

Về cách tính số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bị "tạm thời nghỉ việc,"Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội cho biết đó phải là số lao động đang tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động mà thời gian tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng; số lao động đang nghỉ việc không hưởng tiền lương mà thời gian nghỉ việc không hưởng tiền lương từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng; số lao động đang ngừng việc mà thời gian ngừng việc từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng.

Thời gian tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất tính từ tháng người sử dụng lao động có văn bản đề nghị nhưng không quá 12 tháng và thời gian được tạm dừng đóng được quyết định bởi cơ quan bảo hiểm xã hội xem xét, quyết định.

Khi hết thời gian tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất thì người sử dụng lao động và người lao động tiếp tục đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất và đóng bù cho thời gian tạm dừng đóng. Số tiền đóng bù không phải tính lãi chậm đóng./.

Hồng Kiều (Vietnam+)