Don gian hoa cac dieu kien kinh doanh, ho tro doanh nghiep hinh anh 1Nhà máy sản xuất điện thoại VinSmart. (Nguồn: Vietnam+)

Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 1/1/2020 của Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Chu Ngọc Anh đã ký ban hành Chương trình hành động của Bộ Khoa học và Công nghệ thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 1/1/2020 của Chính phủ.

Bộ Khoa học và Công nghệ tập trung vào các nhiệm vụ và giải pháp đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh của sản phẩm, hàng hóa gắn với đổi mới sáng tạo và phát triển, ứng dụng khoa học công nghệ hiện đại, đồng thời tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020.

Cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Chu Ngọc Anh cho biết năm 2020, Bộ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, cung cấp thông tin về hệ thống đổi mới sáng tạo quốc gia; đánh giá năng lực đổi mới sáng tạo, hệ thống đổi mới sáng tạo theo các bộ chỉ số của quốc tế.

Đồng thời, Bộ theo dõi bộ chỉ số Đổi mới sáng tạo (GII) của Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) và nhóm chỉ số Công nghệ và Đổi mới sáng tạo theo đánh giá "Mức độ sẵn sàng cho sản xuất tương lai" của Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF).

Bên cạnh đó, Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tiếp tục tập trung cải thiện các chỉ số thành phần để cải thiện chỉ số Đổi mới sáng tạo theo xếp hạng của WIPO và WEF.

Để thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ hiệu quả, Bộ Khoa học và Công nghệ tiếp tục thực hiện rà soát, trình Chính phủ bãi bỏ, đơn giản hóa các điều kiện kinh doanh không rõ ràng, không cụ thể, không khả thi... nhằm hỗ trợ, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong sản xuất, kinh doanh.

Ngoài ra, Bộ cập nhật, công bố công khai các thủ tục hành chính liên quan đến việc cấp các loại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đã được đơn giản hóa trong năm 2018, 2019; công khai bảng so sánh các điều kiện kinh doanh trước và sau khi bãi bỏ, đơn giản hóa thủ tục hành chính.

Với các thủ tục hành chính liên quan đến cấp các loại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh được đơn giản hóa từ năm 2020 trở đi, Bộ thực hiện nghiêm việc công bố công khai theo quy định về kiểm soát thủ tục hành chính đảm bảo đến hết năm 2020, thực hiện đầy đủ các cải cách về quản lý, kiểm tra chuyên ngành.

Bộ Khoa học Công nghệ hoàn thành rà soát, cắt giảm thực chất 50% số mặt hàng thuộc danh mục mặt hàng kiểm tra chuyên ngành.

[''Từng bước tạo hành lang thông thoáng hơn cho đổi mới sáng tạo'']

Trong quý 1/2020, Bộ công bố công khai, đầy đủ trên Trang thông tin điện tử của Bộ về danh mục mã HS - mã số dùng để phân loại hàng hóa nhập khẩu trên toàn thế giới theo hệ thống phân loại hàng hóa do tổ chức Hải quan Thế giới WCO phát hành) tương ứng kèm theo bảng so sánh danh mục mặt hàng quản lý, kiểm tra chuyên ngành trước và sau khi cắt giảm.

Bộ Khoa học và Công nghệ tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ tại Quyết định số 1254/QĐ-TTg ngày 26/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch hành động thúc đẩy Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN, cải cách công tác kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và tạo thuận lợi thương mại giai đoạn 2018-2020; thực thi đầy đủ trách nhiệm được phân công về kiểm tra chuyên ngành theo quy định tại Nghị định số 85/2019/NĐ-CP ngày 14/11/2019 của Chính phủ quy định thực hiện thủ tục hành chính theo Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN, cải cách công tác kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Bộ tăng cường thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ ở cấp độ 4; đẩy mạnh phương thức tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích...

Năm 2020, Bộ Khoa học và Công nghệ đẩy mạnh xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học và công nghệ phục vụ công khai, minh bạch thông tin về hoạt động khoa học và công nghệ; tăng cường công tác thống kê khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo phục vụ thiết thực công tác quản lý và hoạch định chính sách; phát triển nguồn tin khoa học và công nghệ. Bảo hộ sở hữu trí tuệ, phát triển và khai thác tài sản trí tuệ phục vụ phát triển kinh tế và hội nhập kinh tế quốc tế góp phần thực hiện hiệu quả hỗ trợ, xác lập, quản lý và phát triển tài sản trí tuệ cho doanh nghiệp.

Nâng cao năng suất, chất lượng gắn với đổi mới sáng tạo

Chương trình hành động của Bộ Khoa học và Công nghệ thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 1/1/2020 của Chính phủ mới được ban hành, tập trung phát triển hệ thống đổi mới sáng tạo quốc gia, thành lập các trung tâm nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ (R&D), trung tâm đổi mới sáng tạo ở Việt Nam, định hướng phát triển, mở rộng mạng lưới các trung tâm đổi mới sáng tạo của Việt Nam.

Đồng thời, Bộ tập trung đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp theo hướng lấy doanh nghiệp làm trung tâm phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Bộ xây dựng và triển khai các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực hấp thụ, làm chủ công nghệ, đổi mới công nghệ; kiểm soát chặt chẽ việc nhập khẩu công nghệ, nhất là công nghệ đã qua sử dụng, khuyến khích nhập khẩu công nghệ cao.

Bộ Khoa học và Công nghệ cũng đẩy mạnh việc xây dựng hệ thống tiêu chuẩn quốc gia hài hòa với khu vực và quốc tế; phối hợp với Tổ chức năng suất châu Á xây dựng Kế hoạch tổng thể quốc gia về năng suất hướng đến phát triển dựa trên đổi mới sáng tạo.

Bộ thành lập Trung tâm xuất sắc về đổi mới sáng tạo thúc đẩy năng suất, chất lượng; Tăng cường xã hội hóa đầu tư cho khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo, nhất là từ doanh nghiệp.

Đồng thời, Bộ Khoa học và Công nghệ tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp về kinh tế, thương mại, đầu tư và cải thiện môi trường kinh doanh để kích cầu công nghệ và nhu cầu đổi mới sáng tạo từ khu vực doanh nghiệp, phát huy Quỹ đổi mới công nghệ quốc gia và Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp để hỗ trợ đổi mới công nghệ trong doanh nghiệp.

Don gian hoa cac dieu kien kinh doanh, ho tro doanh nghiep hinh anh 2Sản xuất linh kiện điện tử. (Ảnh minh họa. Nguồn: TTXVN)

Năm 2020, Bộ Khoa học và Công nghệ tiếp tục hoàn thiện hành lang pháp lý phát triển toàn diện hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia, kết nối các mạng lưới đổi mới sáng tạo trong và ngoài nước, ưu tiên kết nối với các nhà khoa học, chuyên gia Việt Nam ở nước ngoài, hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo có điều kiện thuận lợi thâm nhập thị trường.

Đồng thời, Bộ thúc đẩy phát triển thị trường khoa học và công nghệ, phát triển thị trường sản phẩm, dịch vụ ứng dụng thành tựu khoa học và công nghệ tiên tiến, kinh tế chia sẻ, kinh tế số… theo hướng tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp triển khai công nghệ, mô hình kinh doanh mới.

Bộ trưởng Chu Ngọc Anh nhấn mạnh năm 2020, Bộ Khoa học và Công nghệ đẩy mạnh thực hiện tái cơ cấu các Chương trình Khoa học và Công nghệ Quốc gia theo hướng lấy doanh nghiệp làm trung tâm, phục vụ thiết thực các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội; chú trọng nghiên cứu cơ bản, tăng cường hoạt động nghiên cứu trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn phục vụ thiết thực quản lý và phát triển kinh tế-xã hội.

Bên cạnh đó, nâng cao tiềm lực khoa học và công nghệ, tập trung triển khai các hướng nghiên cứu, phát triển công nghệ mới, nhất là các công nghệ chủ chốt của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; xây dựng Chiến lược trí tuệ nhân tạo của quốc gia; xây dựng danh mục công nghệ chủ chốt của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Bộ Khoa học Công nghệ tạo điều kiện thuận lợi, có cơ chế chính sách đột phá để thu hút các dự án công nghệ cao, tập trung ứng dụng khoa học, công nghệ phát triển những ngành kinh tế mũi nhọn, có tiềm năng, lợi thế, giá trị gia tăng cao; các ngành chế biến... theo hướng sản xuất hàng hóa hiện đại, hiệu quả cao với quy mô phù hợp, phát triển theo chiều sâu trên cơ sở tăng cường ứng dụng khoa học và công nghệ theo từng ngành hàng, sản phẩm và thị trường.

Chương trình hành động của Bộ Khoa học và Công nghệ còn tập trung vào nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, đẩy mạnh cải cách hành chính, thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và quyết liệt đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực... góp phần củng cố nền tảng kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát... đảm bảo phát triển nhanh và bền vững; phát huy nguồn lực tài nguyên, tăng cường bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu.../.

HL (TTXVN/Vietnam+)