Hau Giang: Nhieu vi pham trong tuyen dung, bo nhiem can bo hinh anh 1Ảnh chỉ có tính minh họa. (Ảnh: Hoàng Hùng/TTXVN)

Thanh tra Bộ Nội vụ vừa kiến nghị Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang thu hồi quyết định bổ nhiệm đối với một trường hợp không có quyết định tuyển dụng công chức và không nằm trong nguồn quy hoạch.

Nhiều trường hợp bổ nhiệm thiếu tiêu chuẩn

Theo kết luận của Thanh tra Bộ Nội vụ, trong giai đoạn thanh tra (1/1/2015-31/12/2017), việc bổ nhiệm công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý được Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang và các cơ quan, đơn vị cơ bản thực hiện theo quy định của pháp luật và của Ủy ban Nhân dân tỉnh, đa số các trình tự, thủ tục bổ nhiệm được triển khai trên thực tế, tuy nhiên, tại thời điểm được bổ nhiệm còn 31 trường hợp thiếu hoặc chưa đáp ứng một hoặc một số tiêu chuẩn về thời gian công tác (theo quy định của Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang); chứng chỉ quản lý nhà nước; trình độ ngoại ngữ hoặc không nằm trong nguồn quy hoạch.

Ngoài ra, có một trường hợp thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh được bổ nhiệm nhưng chưa được xét chuyển viên chức thành công chức và một trường hợp thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị được bổ nhiệm nhưng không có quyết định tuyển dụng công chức và không nằm trong nguồn quy hoạch...

Trong số 31 trường hợp trên, đến nay có 10 trường hợp đã đáp ứng đầy đủ điều kiện, tiêu chuẩn bổ nhiệm; 11 trường hợp khi được bổ nhiệm thiếu chứng chỉ quản lý nhà nước đã có quyết định cử đi đào tạo, bồi dưỡng.

Công tác tinh giản biên chế được tỉnh triển khai trên thực tế và trong giai đoạn thanh tra đã tinh giản được 10 biên chế công chức. Tuy nhiên, năm 2015, Ủy ban Nhân dân tỉnh không ban hành quyết định giao chỉ tiêu biên chế công chức cho các cơ quan, đơn vị.

Trong giai đoạn thanh tra, Ủy ban Nhân dân tỉnh trình Hội đồng Nhân dân tỉnh thông qua và quyết định phân bổ biên chế công chức cho các cơ quan, đơn vị vượt quá chỉ tiêu biên chế được Bộ Nội vụ giao.

Ủy ban Nhân dân tỉnh và các cơ quan, đơn vị giao 194 chỉ tiêu biên chế sự nghiệp cho các cơ quan hành chính để làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ.

Đến thời điểm thanh tra còn 22 cơ quan, đơn vị chưa hoàn thiện bản mô tả công việc và khung năng lực vị trí việc làm gửi Sở Nội vụ thẩm định.

Trong ba năm 2015-2017, nhiều cơ quan, đơn vị còn sử dụng 195 lao động hợp đồng để làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ tại các cơ quan hành chính nhà nước.

Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chỉ đạo Sở Nội vụ có văn bản gửi các cơ quan, đơn vị yêu cầu chấm dứt lao động hợp đồng đối với số này. Đến thời điểm thanh tra, vẫn còn 4 cơ quan, đơn vị sử dụng 19 hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ trong cơ quan hành chính nhà nước.

Tỉnh tuyển dụng 35 trường hợp vào công chức không qua thi tuyển nhưng tại thời điểm tuyển dụng, các trường hợp này không đủ 5 năm làm việc trong ngành, lĩnh vực cần tuyển.

Các biên bản của Hội đồng kiểm tra, sát hạch không phản ánh việc sát hạch về năng lực, chuyên môn nghiệp vụ của người được xem xét tuyển dụng; Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ ban hành quyết định phê duyệt kết quả tuyển dụng theo đợt, không ban hành quyết định cá biệt đối với từng công chức.

[Bộ Nội vụ hoàn thiện các đề án về tổ chức bộ máy, công chức, viên chức]

Đoàn thanh tra kiểm tra trực tiếp 4 cuộc tuyển dụng viên chức tại các Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Giao thông Vận tải, Y tế và Ủy ban Nhân dân thành phố Vị Thanh, phát hiện tại Sở Giao thông Vận tải và Y tế sử dụng chỉ tiêu biên chế sự nghiệp để tuyển dụng viên chức vào làm việc trong cơ quan hành chính. Trong số đó, 7 thí sinh trúng tuyển vào làm việc tại Thanh tra Sở Giao thông vận tải và 11 thí sinh trúng tuyển vào làm việc tại Chi cục Dân số-Kế hoạch hóa gia đình (Sở Y tế).

Một số trình tự, thủ tục tổ chức xét tuyển, xây dựng đề thi phỏng vấn, thông báo kết quả tuyển dụng và hướng dẫn tập sự tại 4 cơ quan này cũng chưa phù hợp với quy định.

Chỉ đạo thực hiện đúng các quy định của pháp luật

Thanh tra Bộ Nội vụ kiến nghị Chủ tịch tỉnh Hậu Giang chỉ đạo thực hiện đúng các quy định của pháp luật về quản lý biên chế công chức; tuyển dụng công chức, viên chức; xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức từ cấp huyện trở lên; bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý; số lượng cấp phó và quản lý hồ sơ công chức; rà soát, cập nhập, sửa đổi và ban hành văn bản mới phù hợp với quy định của Luật Cán bộ công chức, Luật Viên chức và các văn bản liên quan.

Tỉnh không thực hiện giao biên chế sự nghiệp cho cơ quan, tổ chức hành chính và chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chấm dứt việc giao biên chế sự nghiệp để làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ cho cơ quan hành chính nhà nước. Tỉnh chấm dứt việc sử dụng 19 hợp đồng làm công tác chuyên môn nghiệp vụ trong cơ quan, đơn vị hành chính; không thực hiện việc ký và sử dụng lao động hợp đồng trong cơ quan hành chính nhà nước.

Thanh tra Bộ Nội vụ đề nghị Hậu Giang điều chuyển 7 trường hợp viên chức trúng tuyển vào Thanh tra Giao thông Vận tải và một trường hợp vào Chi cục Dân số-Kế hoạch hóa gia đình sang các đơn vị sự nghiệp công lập có vị trí việc làm đang còn thiếu, phù hợp với chuyên môn, trình độ đào tạo.

Cùng với đó, tỉnh thực hiện quy trình xét tuyển viên chức thành công chức theo quy định tại Thông tư số 13/2010/TT-BNV đối với một trường hợp thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh.

Tỉnh rà soát điều kiện, tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục đối với các trường hợp tuyển dụng, bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo từ tháng 6/2012 đến nay; lập kế hoạch cử 9 công chức chưa đáp ứng đầy đủ về điều kiện, tiêu chuẩn bổ nhiệm và các công chức sau khi cơ quan, đơn vị rà soát chưa đáp ứng đầy đủ điều kiện, tiêu chuẩn bổ nhiệm đi đào tạo, bồi dưỡng để hoàn thiện tiêu chuẩn chức danh, tiêu chuẩn ngạch công chức hiện giữ trong thời hạn 6 tháng.

Quá thời hạn trên, nếu không đáp ứng đầy đủ, tỉnh thu hồi quyết định bổ nhiệm; không bổ nhiệm lại đối với các trường hợp không đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn chức danh, tiêu chuẩn ngạch công chức hiện giữ.

Đồng thời, tỉnh rà soát điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối với công chức trong nguồn quy hoạch để có kế hoạch cử công chức đi đào tạo, bồi dưỡng nhằm đáp ứng tiêu chuẩn chức danh theo quy định./.

(TTXVN/Vietnam+)