Toa dam “45 nam thuc hien Di chuc cua Chu tich Ho Chi Minh” hinh anh 1Chủ tịch Hồ Chí Minh nói chuyện tại cuộc míttinh đón Bác của nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái sáng 25/9/1958. (Ảnh: Tư liệu TTXVN.)

Ngày 14/11, Tỉnh ủy Quảng Nam tổ chức Tọa đàm “45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh” với sự tham gia của các nhà quản lý, nghiên cứu, đại diện các sở, ban, ngành và các huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh.

Tại tọa đàm, các đại biểu đã trình bày nhiều tham luận, thể hiện rõ việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tùy theo môi trường thực tiễn của đơn vị, địa phương mình như "45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh ở tỉnh Quảng Nam - Những thành tựu và bài học kinh nghiệm về chăm lo đời sống nhân dân"; "Thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; "Giá trị tư tưởng nhân văn trong Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh"; "Thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh về sự gắn bó mật thiết giữa Đảng với nhân dân, thực hiện đại đoàn kết toàn dân tộc - Nhân tố quyết định thắng lợi của sự nghiệp xây dựng phát triển tỉnh Quảng Nam"; "Tư tưởng về sự kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh"…

Ông Ngô Văn Hùng, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Nam cho biết Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là văn kiện lịch sử vô giá, kết tinh trong đó những tinh hoa về tư tưởng, đạo đức cao đẹp của Bác; là tình cảm thiết tha, là tâm nguyện, niềm tin sâu sắc của Người gửi lại toàn Đảng, toàn quân, toàn dân và các thế hệ mai sau.

Di chúc cũng là ý chí, trách nhiệm của Người đối với Tổ quốc, nhân dân và sự nghiệp cách mạng, là kim chỉ nam dẫn dắt toàn Đảng, toàn quân và toàn dân vượt muôn vàn khó khăn, thử thách, tiến lên giành thắng lợi vẻ vang trong sự nghiệp giải phóng dân tộc và trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Những giá trị về tư tưởng, lý luận và thực tiễn của Người để lại trong Di chúc ngày càng được khẳng định; những lời dặn của Người về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, về “công việc đối với con người,” về bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau, tinh thần đoàn kết dân tộc… mãi vẫn còn nguyên giá trị./.
Nguyễn Sơn (TTXVN/Vietnam+)