Năm 2022 là năm mà Bộ Nội vụ đã đạt những kết quả tích cực trong việc thực hiện các nhiệm vụ về sắp xếp lại bộ máy và biên chế. Cả nước đã giảm hơn 1.000 đơn vị sự nghiệp công lập và tinh giản biên chế hơn 79.000 người.

Đây là thông tin được đưa ra tại buổi họp báo định kỳ do Bộ Nội vụ tổ chức ngày 26/12 tại Hà Nội.

Tinh giản biên chế hơn 79.000 người

Tại buổi họp báo, chia sẻ về kết quả tổ chức bộ máy và biên chế, ông Vũ Đăng Minh, Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ cho biết trong năm 2022, ở bộ, ngành trung ương đã giảm 17 tổng cục và tổ chức tương đương tổng cục; giảm 8 cục thuộc tổng cục và thuộc bộ; giảm 145 vụ/ban thuộc tổng cục và thuộc bộ. Ở địa phương, tiếp tục giảm 711 tổ chức phòng thuộc cơ quan chuyên môn Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và cấp huyện.

Thực hiện các quy định của Chính phủ về tự chủ đơn vị sự nghiệp công lập, các bộ, ngành, địa phương đã chủ động rà soát, phê duyệt đề án và tổ chức triển khai quyết liệt nhằm bảo đảm mục tiêu giảm ít nhất 10% đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của mình tự chủ về tài chính.

Đến năm 2022, cả nước giảm 7.469 đơn vị sự nghiệp công lập so với năm 2016. Riêng năm 2022, ở bộ, ngành trung ương đã giảm 22 đơn vị sự nghiệp công lập thuộc cơ cấu tổ chức của bộ, ngành; ở địa phương giảm 1.020 đơn vị sự nghiệp công lập.

“Thực hiện các Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW, Bộ Nội vụ đã chủ động tham mưu các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, giảm đầu mối trung gian; khắc phục tình trạng trùng lặp, chồng chéo, bỏ sót hoặc không rõ chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực quản lý; tiếp tục thực hiện sắp xếp tinh gọn đơn vị sự nghiệp công lập và thúc đẩy tự chủ, xã hội hóa đối với các dịch vụ công,” ông Vũ Đăng Minh cho hay.

Giam hon 1.000 don vi su nghiep cong lap, tinh gian 79.000 bien che hinh anh 1Bộ Nội vụ tổ chức họp báo thông tin định kỳ. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Về kết quả chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP, số lượng tinh giản biên chế ở các bộ, ngành, địa phương là 79.057 người (chiếm tỷ lệ 29,96% so với số biên chế công chức, viên chức giảm giai đoạn 2016-2021). Trong đó, các bộ, ngành là 5.510 người và địa phương là 73.547 người.

Theo ông Vũ Đăng Minh, Bộ Nội vụ cũng đã rà soát vị trí việc làm cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, công chức cấp xã theo ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Chính phủ để gửi Ban Tổ chức Trung ương tổng hợp, báo cáo Ban Chỉ đạo Trung ương về quản lý biên chế. Theo đó, Bộ Nội vụ đã phối hợp với các bộ, ngành xây dựng danh mục vị trí việc làm, bản mô tả công việc và khung năng lực của vị trí việc làm đối với cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, công chức cấp xã.

[Bộ Nội vụ: Tinh giản biên chế phải đúng đối tượng, áp dụng đúng chế độ]

Đến nay, Bộ Nội vụ đã phối hợp tham gia ý kiến với các bộ quản lý ngành, lĩnh vực xây dựng, hoàn thiện 13 dự thảo thông tư về vị trí việc làm công chức; 18 dự thảo thông tư về vị trí việc làm viên chức.

Ông Vũ Hải Nam, Vụ trưởng Vụ Tổ chức-Biên chế (Bộ Nội vụ) cho biết việc hoàn thiện các vị trí việc làm trong cả hệ thống chính trị sẽ là cơ sở đó tạo điều kiện cho các bộ, ngành rà soát, đối chiếu lại thực trạng cán bộ công chức để từ đó xây dựng phương án cơ cấu, sắp xếp lại bộ máy tổ chức.

Xử lý vấn đề thừa biên chế

Trong khi các ở các cấp bộ ngành và địa phương đang đẩy mạnh việc tinh giản biên chế, tại Thành phố Hồ Chí Minh và Bình Dương lại xảy ra tình trạng thừa hàng nghìn biên chế. Trao đổi về việc Thành phố Hồ Chí Minh  thừa hơn 5.700 biên chế và Bình Dương thừa hơn 3.000 biên chế, ông Vũ Hải Nam cho rằng đây là các địa bàn có tốc độ phát triển kinh tế cao, do đó yêu cầu về nhân lực đáp ứng được khối lượng công việc rất lớn.

“Bộ Nội vụ đã tổng hợp và báo cáo Bộ Chính trị về vấn đề này trong việc xây dựng biên chế của cả giai đoạn 2022-2026. Theo đó, Bộ Chính trị đã quyết định giao biên chế cho các địa phương, lộ trình giảm như thế nào từ nay đến 2026 sẽ do địa phương chủ động xây dựng phương án và báo cáo về Ban Tổ chức trung ương theo dõi, tổng hợp,’” ông Vũ Hải Nam cho hay.

Riêng đối với thành phố Hồ Chí Minh số lượng biên chế vượt so với số trung ương giao, ông Vũ Hải Nam cho biết Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã có ý kiến với Thành phố Hồ Chính Minh để báo cáo Bộ Chính trị có chủ trương xử lý.

“Tinh thần chung là sẽ hướng tạo điều kiện tốt nhất cho Thành phố Hồ Chí Minh có đủ nguồn lực, nhân lực để thực hiện nhiệm vụ được giao, đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội bởi đây là địa bàn có đóng góp rất lớn vào GDP đất nước,” ông Vũ Hải Nam nói./.

Hồng Kiều (Vietnam+)