Thanh pho Ha Noi cat giam, tiet kiem hon 830 ty dong chi thuong xuyen hinh anh 1Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Chu Ngọc Anh. (Ảnh: TTXVN)

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh vừa ký Quyết định số 4089-QĐ/UBND về việc cắt giảm, tiết kiệm thêm chi thường xuyên ngân sách cấp thành phố năm 2021.

Thành phố quyết định cắt giảm, tiết kiệm thêm gần 830,4 tỷ đồng dự toán chi thường xuyên để bổ sung dự phòng ngân sách cấp thành phố Hà Nội năm 2021 và gần 3,9 tỷ đồng dự toán chi thường xuyên từ nguồn thu phí được để lại nhằm tạo nguồn lực phục vụ phòng, chống dịch bệnh và các nhiệm vụ tài chính, ngân sách thành phố Hà Nội những tháng cuối năm 2021.

[Thông qua định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước]

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội giao trách nhiệm cho Thủ trưởng các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể, các đơn vị liên quan có trách nhiệm điều chỉnh dự toán đã phân bổ, giao cho các cơ quan, đơn vị trực thuộc, chi tiết theo từng lĩnh vực chi, nhiệm vụ chi (bao gồm cả các cơ quan, đơn vị đã được giao cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và các cơ quan, đơn vị chi hoạt động thường xuyên từ nguồn thu phí được để lại) để đảm bảo kinh phí thực hiện các nhiệm vụ quan trọng được giao; gửi Sở Tài chính để theo dõi và gửi Kho bạc Nhà nước kiểm soát chi theo phương án cắt giảm và tiết kiệm thêm đã được duyệt.

Các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể, các đơn vị liên quan quản lý, sử dụng kinh phí bảo đảm hiệu quả, tiết kiệm, đúng đối tượng, chính sách, chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi ngân sách; thực hiện tạm ứng, thanh toán và quyết toán kinh phí theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và các văn bản hướng dẫn hiện hành./.

Nguyễn Văn Cảnh (TTXVN/Vietnam+)