[Photo] Hình ảnh châu Âu được giải phóng khỏi ách phátxít năm 1945

Chùm ảnh châu Âu được giải phóng khỏi ách Phátxít nhân kỷ niệm 70 năm ngày Hồng quân Liên Xô và quân đồng minh đập tan chế độ Phátxít Đức của Adolf Hitler.
(Vietnam+)